0 comments
13 Dec

Dok svim silama pokušavaju zabraniti mevlud isti ti ljudi, vehabije, redovno u Saudijskoj Arabiji, pod pokroviteljstvom Univerziteta Muhammed b. Saud u Rijadu organizuju “Nedjelju šejha Muhamed b. Abdulvehhaba”. Proučavati život Poslanika, a.s., hvaliti ga, donositi salavate na njega, učiti Kur’an, upućivati ljude na dobro je "bid’at" a proučavati život Muhammed. b. Abdulvehhaba, širiti vehabizam i ideju proglašavanja 95% muslimana novotarima je dobro i pohvaljeno djelo.

Dok svim silama pokušavaju zabraniti mevlud isti ti ljudi, vehabije, redovno u Saudijskoj Arabiji, pod pokroviteljstvom Univerziteta Muhammed b. Saud u Rijadu organizuju “Nedjelju šejha Muhamed b. Abdulvehhaba”. Proučavati život Poslanika, a.s., hvaliti ga, donositi salavate na njega, učiti Kur’an, upućivati ljude na dobro je "bid’at" a proučavati život Muhammed. b. Abdulvehhaba, širiti vehabizam i ideju proglašavanja 95% muslimana novotarima je dobro i pohvaljeno djelo.

0 comments
25 Oct

Autoritet, fekih, šejh Ridvan el-'Adl Bibers eš-Šafi'i el-Misri (umro 1303. h.), u svojoj knjizi Revdatul-muhtadžin li ma'rifeti kava'idid-din, str. 384.

Autoritet, fekih, šejh Ridvan el-'Adl Bibers eš-Šafi'i el-Misri (umro 1303. h.), u svojoj knjizi Revdatul-muhtadžin li ma'rifeti kava'idid-din, str. 384.

0 comments
25 Oct

Ibn Tejmijje i njegovi učenici su odstupali od preovladavajućeg pristupa unutar islamskog učenja u vezi sa stavom selefa (prvih generacija) oko pitanja Božijih svojstava koja su spomenuta u Tekstovima (es-sifat el-haberijje) za koji je poznato da je to tefvid, odnosno ostavljanje komentarisanja, tumačenja i govora oko značenja istih i prepuštanje

Ibn Tejmijje i njegovi učenici su odstupali od preovladavajućeg pristupa unutar islamskog učenja u vezi sa stavom selefa (prvih generacija) oko pitanja Božijih svojstava koja su spomenuta u Tekstovima (es-sifat el-haberijje) za koji je poznato da je to tefvid, odnosno ostavljanje komentarisanja, tumačenja i govora oko značenja istih i prepuštanje

0 comments
22 Oct

Muslimanski svijet će doći do daha tek onda kada se zaustavi sektaški hladni rat koji već četvrtu deceniju haotično razara Bliski istok.
0 comments
18 Sep

Uzvišeni Allah nam u Svojoj Knjizi govori o Sudnjem danu kao nečem što će nevjernicima biti posebno tegobno i mučno:

On, uzvišen neka je, kaže:

“Toga dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan dan za nevjernike.“ (Al-Furkan 26).

Zatim:

“I, netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: ”Ovo je težak dan!” (Al-Kamer 8).

I kaže:

Uzvišeni Allah nam u Svojoj Knjizi govori o Sudnjem danu kao nečem što će nevjernicima biti posebno tegobno i mučno:

On, uzvišen neka je, kaže:

“Toga dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan dan za nevjernike.“ (Al-Furkan 26).

Zatim:

“I, netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: ”Ovo je težak dan!” (Al-Kamer 8).

I kaže:

0 comments
03 Sep

Pitanje obaveznosti klanjanja džume namaza na dan Bajrama nije bilo aktuleno na našim prostorima prije Agresije na Bosnu (1992.-1995.), budući da u Bosni skoro da nije bilo drugog mezheba (pravne škole) pored hanefijskog. Pošto danas imamo i manji dio Bošnjaka koji slijedi hanbelijski mezheb, potrebno je pojasniti stav hanefijskog mezheba po pitanju obavljanja džume na dan Bajrama, pogotovo ako uzmemo u obzir da ovoj temi nije posvećivana potrebna pažnja.

Pitanje obaveznosti klanjanja džume namaza na dan Bajrama nije bilo aktuleno na našim prostorima prije Agresije na Bosnu (1992.-1995.), budući da u Bosni skoro da nije bilo drugog mezheba (pravne škole) pored hanefijskog. Pošto danas imamo i manji dio Bošnjaka koji slijedi hanbelijski mezheb, potrebno je pojasniti stav hanefijskog mezheba po pitanju obavljanja džume na dan Bajrama, pogotovo ako uzmemo u obzir da ovoj temi nije posvećivana potrebna pažnja.

0 comments
22 Aug

(Razumijavanje pojma sunneta kao dijela namaza i da li mu se posvećuje dovoljna pažnja i primjena u praksi)

Odgovor:

Dnevni namaz (naprimjer podne namaz) se sastoji od 10 rekata i to:
- Četiri rekata pritvrđenog sunneta
- Četiri rekata farza
- dva rekata pritvrđenog sunsunneta (drugog sunneta).

(Razumijavanje pojma sunneta kao dijela namaza i da li mu se posvećuje dovoljna pažnja i primjena u praksi)

Odgovor:

Dnevni namaz (naprimjer podne namaz) se sastoji od 10 rekata i to:
- Četiri rekata pritvrđenog sunneta
- Četiri rekata farza
- dva rekata pritvrđenog sunsunneta (drugog sunneta).

Back to top