Upitan i zahtjev za kandidatski status u EU

Home

Upitan i zahtjev za kandidatski status u EU


"Bosna i Hercegovina ne može predati kredibilan zahtjev za članstvo u Evropsku uniju (EU) ukoliko ne budu ispunjeni zadati uslovi u procesu evropskih integracija", ocijenila je Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije BiH.

"Ako, na primjer, nemate kandidatski status, ne možete koristiti preostale tri od pet komponenti pretpristupne finansijske pomoći, niti se možete nadati terminu pregovora o članstvu", kazala je Savić za Nezavisne.

Naglasila je da bi novac za realizaciju pomoći BiH iz IPA fondova za 2011. godinu mogao biti operativan u prvom kvartalu iduće godine, jer se tada očekuje potpisivanje finansijskog sporazuma sa predstavnicima Evropske komisije.

NN: Evropska komisija nedavno je ponudila BiH više od 200 miliona eura bespovratne pomoći za IPA 2012. i 2013. godinu i dala okvirne oblasti u koje bi taj novac trebalo da bude iskorišten. Koji su projekti za BiH prioriteti?

SAVIĆ: Evropska komisija je predstavila listu prioritetnih oblasti u okviru kojih projekti, koje BiH bude predložila, mogu biti finansijski podržani. Te oblasti su pravosuđe i unutrašnji poslovi, reforma javne uprave, razvoj privatnog preduzetništva, saobraćaj, socijalni razvoj i aktivnosti u vezi sa preuzimanjem ''acquisa''. Između ostalog, projekti unutar ovih oblasti treba da pruže podršku pravosudnim institucijama u izgradnji kapaciteta i smanjenju broja neriješenih predmeta, jačanju mehanizama koordinacije reforme javne uprave, izradi okvira politike za mala i srednja preduzeća, pripremi i izvođenju radova na koridoru 5c, deminiranju, provođenju Akcionog plana za Rome, te veterinarskoj, fitosanitarnoj i zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

NN: Kako će konkretno biti spriječeno da se ponove problemi sa IPA fondovima za ovu godinu jer se ranije desilo da entiteti osporavaju liste projekata?

SAVIĆ: EK je dala preporuke koje bi trebalo da omoguće da teškoće prisutne u programiranju ove godine ne budu ponovljene. Između ostalog, preporučeno je da pisanje sektorskih i projektnih prijedloga vode radne grupe sastavljene od voditelja projekata sa državnog nivoa, predstavnika Direkcije i korisničkih institucija sa državnog i entitetskih nivoa u skladu sa podjelom institucionalnih nadležnosti. Radi jačanja mehanizma koordinacije, ne samo u programiranju pomoći, već izvršenju evropskih poslova generalno, Evropska komisija je preporučila da Savjet ministara, entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta stupe u dijalog s ciljem jačanja sistema koordinacije, kao i da institucije na svim nivoima koje imaju odgovornost u vezi sa poslovima evropskih integracija delegiraju jedinice ili kontakt službenike za ove poslove.
 Proces evropskih integracija je u svakoj državi koja je prošla integrativni put zahtijevao snažnu političku podršku

NN: Kada ćemo dobiti i implementirati sredstva IPA za ovu godinu?

SAVIĆ: Da bi sredstva za realizaciju Državnog programa pomoći za 2011. godinu mogla biti operativna, potrebno je da BiH i EK potpišu Finansijski sporazum, što se očekuje u prvom kvartalu naredne godine. Pravila korištenja IPA propisuju da svi ugovori o implementaciji projekata moraju biti zaključeni dvije godine od potpisivanja Finansijskog sporazuma, a izvršeni dvije godine nakon datuma ugovaranja. Dinamika implementacije IPA sredstava zavisi od dinamike raspisivanja tendera, evaluacije ponuda i ugovaranja, što su aktivnosti koje obavlja Delegacija EU u BiH, s obzirom na to da je BiH u centralizovanom sistemu upravljanja pretpristupnom pomoći.

NN: Visoki zvaničnici EU očekuju da do sjednice Vijeća EU, 9. decembra, BiH uspostavi Vijeće ministara, usvoji reformske zakone i provede presudu u slučaju "Sejdić i Finci". Kakve su posljedice u slučaju nepostizanja političkog dogovora o ovome?

SAVIĆ: Posljedica neispunjavanja zahtjeva i izazova evropskih integracija generalno je nemogućnost napredovanja u ovom procesu. Sve dok obaveze koje navodite ne budu ispunjene, BiH neće biti u prilici da preda kredibilan zahtjev za članstvo u EU. Faze integracije su neraskidivo povezane. Ako, na primjer, nemate kandidatski status, ne možete koristiti preostale tri od pet komponenti pretpristupne finansijske pomoći, niti se možete nadati terminu pregovora o članstvu. Proces evropskih integracija je u svakoj državi koja je prošla ili prolazi integrativni put zahtijevao snažnu političku podršku i praktično opredjeljenje. To u suštini znači stavljanje zadataka i obaveza u vezi sa procesom integracija u planove rada svih nadležnih institucija i na vrh liste političkog odlučivanja.

NN: U čemu BiH najviše zaostaje za susjedima i kakve probleme građani mogu da očekuju zbog toga?

SAVIĆ: Često me pitaju za posljedice zaostajanja za državama regiona. Uvijek kažem da reforme stavljene u kontekst evropskih integracija treba da budu provedene radi građana ove države, a ne samog članstva u EU. U tome je suština. Zaostajati u istraživačkom, razvojnom, inovativnom ili investicionom smislu nije dobro ni u kojem kontekstu. Proces stabilizacije i pridruživanja je mehanizam koji državama našeg regiona služi da postignu određeni standard i sistem vrijednosti ugodan za život. Članstvo u EU je nakon postizanja tih ciljeva stvar formalnog opredjeljenja.

NN: Šta sve BiH mora uraditi da bi se pripremila za ulazak Hrvatske u EU 2013. godine?

SAVIĆ: U Informaciji o uticaju ulaska Hrvatske u EU na BiH, koju je usvojio Savjet ministara, navedeno je da se efekti očekuju u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, pogranične problematike, trgovine industrijskim i poljoprivrednim proizvodima, rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija, saobraćaja, te elektroenergetike. Zadužene su resorne institucije da preduzmu ili ubrzaju započete aktivnosti kako bi potencijalno negativni efekti bili uklonjeni ili ublaženi, a pozitivni maksimalno iskorišteni. Institucije su obavezane da posredstvom Direkcije na kraju godine izvijeste Savjet ministara šta su uradile.

 

vijesti.ba

Objavio: Tue, 06/12/2011 - 01:16

Facebook komentari

Back to top