FBiH: U požarima za sedam mjeseci stradalo 14 osoba

Home

FBiH: U požarima za sedam mjeseci stradalo 14 osoba


U proteklih sedam mjeseci u požarima u Federaciji BiH smrtno je stradalo 14 lica, troje je teže, a 45 lakše povrijeđeno.

Ističe se da je u tom periodu evidentirano 4.906 požara, od čega je većina 3.785 izbila na otvorenom prostoru, a opožareno je 5.308,64 hektara šume, niskog rastinja i trave, prenosi Srna. 

Požari šumskog zemljišta, suhe trave i niskog rastinja zahvatili su područja Mostara, Neuma, Stoca, Ravnog, Jablanice, Konjica, Čitluka, Čapljine, Ilijaša, Hadžića, Trnova, Zenice, Kaknja, Visokog, Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina, Sanskog Mosta, Ključa, Velike Kladuše, Bosanskog Petrovca, Tuzle, Lukavca, Kalesije i Gračanice. 

Uzrok požara 

Na osnovu izvještaja Federalnog operativnog centra civilne zaštite o pojavama požara i praćenja stanja požarišta na području FBiH, vidljivo je da je većina požara otvorenih prostora izazvana namjerno ili nepažnjom građana, najčešće prilikom čišćenja i spaljivanja biljnog otpada. 

Preduzeća koja upravljaju šumama ne preduzimaju opšte mjere zaštite od požara, kao što su organizovanje osmatračko-dojavne službe, izrada i održavanje protivpožarnih prosjeka i puteva, osiguranje ljudstva, opreme i sredstava za gašenje šumskih požara, zabrana upotrebe vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi mogao da izbije požar. 

Otežavajuće okolnosti i problemi koji se svakodnevno javljaju u suzbijanju i gašenju velikih šumskih požara u FBiH su nedostatak odgovarajućih planova zaštite od požara koji, između ostalog, bliže utvrđuju organizaciju zaštite od požara i način upotrebe vatrogasnih jedinica, sistem javljanja i obavještavanja, postupak u slučaju požara, tehničku oprema i sredstva potrebna za gašenje, način snabdijevanja vodom, puteve, prilaze i prolaze za gašenje, sadejstvo svih vatrogasnih jedinica koje postoje, obaveze kantona, opštinskih i gradskih službi za upravu i izvršavanju predviđenih mjera zaštite od požara, te rokove za izvršenje predviđenih zadataka. 

Problemi su i nepristupačnost požarištima usljed kontaminiranosti terena minama, nedovoljan broj profesionalnih vatrogasnih jedinica, neadekvatna kadrovska popunjenost i opremljenost, kao i zastarjelost i nedostatak materijalno-tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara na svim nivoima vlasti. 

pozar

Saradnja sa Oružanim snagama BiH

U proteklom periodu FUCZ je imala izuzetno dobru saradnju sa Oružanim snagama BiH i Ministarstvom bezbjednosti BiH na angažovanju Oružanih snaga u pružanju pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće na području FBiH i angažovanju helikoptera u gašenju požara iz vazduha. 

Na tematskoj sjednici Vlade FBiH koja je održana u petak posebno je bilo riječi o situaciji na području Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje je za proteklih sedam mjeseci registrovano 1.659 požara kojima je opožareno 4.869,10 hektara. 

Požar na planini Čvrsnici u opštini Jablanica, najvećeg obima i intenziteta, nastao je usljed udara groma, i zbog nepristupačnog terena još nije ugašen. 

Vlada FBiH usvojila je informaciju o stanju na požarištima i preduzetim aktivnostima na području FBiH i zadužila FUCZ da kontinuirano prati stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara izazvano požarima na otvorenom prostoru i blagovremeno preduzima potrebne mjere na smanjenju požarne opasnosti i rizika od požara na području FBiH. 

Ova uprava je zadužena da sve svoje raspoložive ljudske i materijalne resurse stavi na raspolaganje i pruža pomoć u gašenju požara na ugroženim područjima. 

FUCZ treba da, u saradnji s Ministarstvom bezbjednosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH, pokrene inicijativu za izmjene i dopune Standardnih operativnih procedura angažovanja Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće, kojom bi ove procedure bile pojednostavljene, a vrijeme potrebno za njihovu primjenu skraćeno. 

Mjere i aktivnosti

Opštinski i kantonalni štabovi civilne zaštite zaduženi su da preduzimu sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti na usmjeravanju i neposrednom organizovanju i provođenju mjera i aktivnosti koje se odnose na zaštitu od požara na području opštine, grada i kantona, te da redovno razmatraju stanje u ovoj oblasti s ciljem preduzimanja i otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno za unapređenje mjera zaštite od požara. 

Kantonalne uprave, opštinske i gradske službe civilne zaštite dužne su da, u skladu sa materijalnim mogućnostima, ubrzaju aktivnosti na popunjavanju, osposobljavanju i opremanju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u skladu sa procjenama ugroženosti zaštite od požara opština, grada i kantona. 

Pravnim subjektima opštine Jablanica naređeno je da stave na raspolaganje svu potrebnu mehanizaciju i opremu za gašenje požara, radi normalizacije života stanovnika na ovom području. 

Stanovnicima ove opštine naloženo je da Opštinskom štabu civilne zaštite stave na raspolaganje sva raspoloživa sredstva i opremu potrebnu za gašenje požara.

 

(Izvor:oslobodjenje.ba)

Tagovi
Objavio: Pet, 21/07/2017 - 19:04

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top