Hatidže Huremagić, direktorica Doma Kulture

Home

Hatidže Huremagić, direktorica Doma Kulture


CAZIN.NET: Možete li nam se ukratko predstaviti?
Gđa. HUREMAGIĆ: Zovem se Hatidže Huremagić, rođena sam u Cazinu, gdje sam  stekla višegodišnije radno iskustvo. Na mjesto direktora JU „Dom kulture“ Cazin postavljena sam nakon što sam zaokružila dio svoga obrazovnog ciklusa, kao diplomirani ekonomista. Kroz ciklus rada i obrazovanja u dosadašnjem životu  bila sam predana stalnom i svakodnevnom učenju,  discipliniranom  i odgovornom radu s naglašenim interesovanjem za kulturu. Za svoj dosadašnji uspjeh u karijeri najviše su zaslužni moji roditelji koji su mi svojim odgojem pokazali put, a moja porodica svojom nesebičnom i stalnom podrškom. Bez odgoja koji sam dobila od roditelja i porodice koja me podupirala ne bih uspjela ni kao žena, ni kao majka, ni kao odana kćer.Naravno ja i dalje radim i učim i tako će to ostati i u budućnosti, što znači da sam spremna na nove izazove, na cjeloživotno učenje i nastojanje da svome gradu i svojoj općini podarim ono najbolje što danas nudi sektor kulture.

Razgovarala: Sivić Emina


CAZIN.NET: Šta spada u poslove direktorice Doma Kulture?

Gđa. HUREMAGIĆ: Direktor JU „Dom kulture“ Cazin, u skladu sa normativnim aktima obavlja slijedeće poslove: organizuje i rukovodi radom javne ustanove, zastupa i predstavlja ustanovu, odgovoran je za zakonit rad ustanove, predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, predlaže planove rada i razvoja i podnosi izvještaje o istima Upravnom odboru, a zatim Općinskom Vijeću, izvršava Odluke i Zaključke Upravnog odbora, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Pravilima ustanove, Pravilnikom o radu i drugim općim aktima ove ustanove.Pored navedenog kao direktor JU „Dom kulture“ Cazin, od početka radnog angažovanja djelujem proaktivno u smislu blagovremenog planiranja svih budućih događaja, kao i prema svim korisnicima naših usluga, nastojeći  utkati u sve aktivnosti svoju energiju i pokrenuti ovaj sektor u smislu podizanja odgovornosti svih aktera u lancu javne promocije sektora kulture uopće.


CAZIN.NET: Je li donesen Plan i Program Doma Kulture za 2011.godinu? Neki konkretni projekti?

Gđa HUREMAGIĆ: Usvajanjem Zakona o kulturi USK-a 2009.godine preciznije je uređena ova djelatnost i stvorena mogućnost za intenzivan i usklađen kulturni razvoj na kantonalnom, odnosno općinskom nivou. U skladu sa navedenim Zakonom formiran je Savjet za kulturu Rješenjem Općinskog Načelnika, gospodina Nermina Ogreševića, koji  u djelokrugu svoga rada, a u suradnji sa nadležnim institucijama priprema prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, imajući na umu zaštitu kulturne baštine, kao i poticaj i promociju kulturnog stvaralaštva svih nosioca kulturnih zbivanja i izradu plana kulturnih manifestacija za narednu godinu. Naravno i  ja kao direktor sa svojim saradnicima u koordinaciji sa ostalim sudionicima kulturnih aktivnosti u pripremi sam Plana i programa rada ove javne ustanove za 2011.godinu. U navedeni Plan i program ugradiće se i plan kulturnih manifestacija i hronologija svih događaja koji u svom nazivniku imaju kulturu.U kontinuitetu se educiramo za izradu i pripremu projekata i programa prema uputama i direktivama viših nivoa vlasti, čija će implementacija biti u narednom periodu, a podršku takvim projektima daju svi nivoi vlasti, institucije, fondacije isl.   Istakla bih ovdje projekat koji se nalazi u završnoj fazi priprema, dakle u fazi realizacije, a odnosi se na renoviranje objekta Doma kulture. Tim projektom je predviđeno da se u prvoj fazi uradi sanacija krovišta, sanitarni čvor i kotlovnica,  a dalje, shodno finansijskim mogućnostima, slijedi realizacija zacrtanih projektnih aktivnosti. Navedenim aktivnostima stvaramo ambijent za izvođenje kulturnih događaja koji će biti privlačan ljubiteljima kulture.

CAZIN.NET: Imate li razvijenu strategiju razvoja? Kakvim vidite Dom Kulture za 5 godina? Jeste li sebi zacrtali cilj šta ćete uraditi za vrijeme vašeg mandata?
Gđa HUREMAGIĆ: Na nivou države BiH Vijeće ministara je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donijelo  Strategiju kulturne politike. Taj dokument definira decentralizirano uređenje kulture. Shodno tome u strategiji razvoja općine Cazin za naredni period kreirana je i naša razvojna strategija. U narednih 5 godina u ideji je zaokruživanje prostornog ambijenta za izvođenje kulturnih manifestacija u Domu kulture, koji će s pravom nositi takvo ime kao „hram“ kulture kojeg zaslužuje naše društvo. Intimno kao rukovodilac ove ustanove priželjkujem da ću uz Božiju pomoć i pomoć, prije svega lokalne i izvršne vlasti,  prijatelja grada Cazina,  doživjeti vrijeme kada će u ovaj Dom dolaziti renomirani umjetnici, kulturni djelatnici, te brojni kulturni programi i sadržaji. U skladu sa Vašim pitanjem istakla bih nekoliko ciljeva koji su meni veoma važni: izraditi program dugoročnog razvoja kulture sa jasnom vizijom kulturnog imidža grada, intezivirati pitanja oko ulaganja u kulturnu infrastrukturu radi rješenja pitanja oko renoviranja i dogradnje Doma kulture, revitalizacije nacionalnog spomenika-kuće Nurije Pozderca, te starog grada Ostrožac, nastaviti rad na unapređenju i poboljšanju sveopćeg stanja i pozitivne slike ustanove, kao preduslova za ostvarivanje sigurne kulturne egzistencije, povećati broj kulturnih sadržaja sa ciljem animacije još većeg broja njihovih konzumenata.

Hatidže Huremagić

CAZIN.NET: Kako se finansirate?
Gđa HUREMAGIĆ: Obzirom da je Općina Cazin osnivač  JU “Dom kulture” Cazin, ista je sebi stavila u obavezu i neophodno finansiranje ove ustanove kroz općinski budžet. Po ovom osnovu obezbjeđujemo finansiranje troškova plata i drugih ličnih primanja uposlenika, te dijelom materijalne troškove, dok troškove usluga vezane za našu djelatnost uglavnom “pokrivamo” iz prihoda od naših usluga. Dakle, neophodno nam je da dio naših usluga obavljamo uz naknadu, odnosno –naplaćujemo, kako bi naša ustanova funkcionisala bez poteškoća. Međutim, moram naglasiti da veliki dio usluga obavljamo bez naknade,  ili sa 50% popusta (ovisno od kategorije korisnika usluga), ili samo uz naknadu za pokriće minimalnih troškova održavanja, grijanja i čišćenja. Pored činjenice na prisustvo recesije, kako na globalnom, tako i na svim ostalim nivoima, mi smo se potrudili da naše finansiranje prevaziđe okvire lokalne zajednice, tj.općine, na način da apliciramo i usmjerimo projekte na više nivoe, te smo na taj način u ovoj godini obezbijedili značajna finansijska sredstva za biblioteku; nabavku knjiga, računarske opreme, stalaže za biblioteku te finansiranje Internacionalne kolonije skulptora Ostrožac, dok je dijelom finansiranje renoviranja Doma kulture, kuće Nurije Pozderca i starog grada Ostrožac,  na isti način obebijeđeno u ranijem periodu.

CAZIN.NET: Nedavno je izišao cjenovnik Doma Kulture, za mnoge organizacije korištenje prostorija  skupo. Šta mislite koliko će to utjecati na sam rad Doma Kulture i razvoj kreativnosti, uzimajući u obzir činjenicu da je svim nevladinim organizacijama jedan od gorućih problema sredstva za rad, te mnogim nije riješen problem prostorija?
Gđa. HUREMAGIĆ: Jeste, tačno je da je naš UO donio Pravilnik o iznajmljivanju i korištenju prostorija i opreme JU „Dom kulture“ Cazin,  u sklopu kojeg je i cjenovnik iznajmljivanja i korištenja prostorija i opreme, koji u ranijem periodu nije uopće postojao, što je neprimjereno radu i funkcioniranju jedne ovakve ustanove. Ne možemo sada tvrditi da je nešto skupo ako ove cijene nemamo čime uporediti iz prethodnog perioda. Ovo je dakle novina u radu, smatram kvalitetna novina, jer doprinosi transparentnosti javnog ponašanja što može biti samo pohvalno za vrijeme u kojem živimo. Donošenje navedenog cjenovnika, koji može trpiti određene korekcije u budućnosti, smatram pozitivnim nastojanjem da svi u lancu korištenja naših usluga budu jednako tretirani bez pretenzija prema bilo kome. Smatram da takav stav može dati samo pozitivan doprinos radu i funkcioniranju ove ustanove u budućnosti. Što se tiče uticaja  na rad Doma kulture i razvoj kreativnosti smatram da sa ovim nisu dovedeni u pitanje.  Kreativnost je nešto što predstavlja  fonetski intelektualnu kategoriju i usporedba sa cijenom korištenja usluga Doma kulture u najmanju ruku predstavlja vulgarizaciju samog značenja riječi kreativnost. Dom kulture je dijelom slično, kao i nevladin sektor neprofitabilna organizacija, dakle imaju sličan način finansiranja, tako da naplatom naših usluga – koje pružamo našim korisnicima, dijelom „pokrivamo“  troškove usluga koje se pružaju nama u obavljanju naših djelatnosti.

CAZIN.NET: Kakva je Vaša suradnja sa raznim udruženjima, nevladinim organizacijama? Koliko njihove aktivnosti doprinose Domu Kulture?
Gđa. HUREMAGIĆ: JU „Dom kulture“ je otvorena za suradnju sa svim nevladinim organizacijama, ali na smislenim, konkretnim projektima iz sektora kulture i umjetnosti, a koji svakako trebaju blagovremeno biti najavljeni i dostupni u vrijeme izrade naših planova i projekata za narednu godinu, kako bi uz sinergiju realizacije tih i naših projekata bio oplemenjen kulturni milje našeg grada.

CAZIN.NET: Šta mislite o kulturi u Cazinu? Da li je narod u Cazinu dovoljno kulturno osviješten?Gđa. HUREMAGIĆ: Kultura je društvena nadogradnja. Svi znamo da nam aktuelna ekonomska kriza ne dozvoljava da budemo pretenciozni više nego nam materijalne mogućnosti dozvoljavaju. Kada imamo na umu ekonomsko-socijalno stanje društva mislim da je ono što se dešavalo u sektoru kulture pri Javnoj ustanovi „Dom kulture“ Cazin prevazišlo mogućnosti u svakom pogledu. Međutim, zadovoljstvo je bilo vidjeti naše sugrađane, ljubitelje kulture, kako uživaju u izvođenju predstava, književnih večeri, večeri poezije, likovnih postavki, promocija knjiga, filmskih projekcija, kao i raznih predavanja iz različitih društvenih oblasti, te niza manifestacija koje organiziraju osnovne i srednje škole. Sve ove manifestacije su veoma dobro bile posjećene i lijepo primljene, što dovoljno govori u prilog činjenici koliko kulturni događaji znače našim građanima. Međutim, koliko je stanje svijesti određenog društva u datom trenutku i koliko je to društvo kulturno osviješteno,  sud o tome reći će analitičari kulture u nekom narednom periodu. Ja u njihovu pozitivnu ocjenu u ovom času ne bih htjela sumnjati.

CAZIN.NET: Desilo se par situacija da je organizovano par besplatnih predstava, te je dvorana bila prepuna, dok poslije na nekoj predstavi čiji je ulaz bio 5 KM pojavi svega nekolicina ljudi. Šta mislite da je uzrok takvom ponašanju?
Gđa. HUREMAGIĆ:  Ja zaista ne bih komentarisala ovakve konstatacije, jer nemam dovoljno elemenata da dođem do kvalitetnih zaključaka; zašto je u jednoj situaciji neki kulturni događaj posjećen više ili manje u odnosu na drugi,  jer tu zaista može biti vrlo veliki broj razloga. Jedino što mogu reći da ćemo u narednom periodu povećati broj kulturnih manifestacija sa ciljem animacije još većeg broja njihovih korisnika. Svakako, u skladu sa finansijskim mogućnostima nastojat ćemo kulturu i kulturne manifestacije učiniti dostupnijim svima koji za to pokažu interes.

CAZIN.NET: Od kada ste postali direktorica Doma Kulture, šta je značajno urađeno?
Gđa. HUREMAGIĆ: Za nešto manje od godinu i po dana, od kako sam na čelu ove Ustanove, zaista je teško izdvojiti neku aktivnost kao vrlo značajnu, jer se intenzivno radilo u svim segmentima naše djelatnosti i kroz sam rad vršilo unapređenje istih, ali ću se osvrnuti na neke kao npr: priprema dokumentacione osnove za rekonstrukciju i dogradnju JU „Dom kulture“ Cazin što podrazumijeva rješavanje imovinskih odnosa, te pribavljanje odobrenja za  rekonstrukciju i dogradnju, potpisivanje ugovora o punopravnom članstvu biblioteke u COBISS BH, čime je omogućeno aktivno učešće naše biblioteke u uspostavljanju jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema u BiH, pripreme projekta za geomehaničko ispitivanje zemljišta oko kuće Nurije Pozderca i izrada elaborata o istom, što je bio preduslov za bilo kakve dalje aktivnosti na revitalizaciji ovog nacionalnog spomenika kulture BiH, pripreme i procedure oko izrade dokumentacione osnove za prvu fazu revitalizacije kuće Nurije Pozderca i Starog grada Ostrožac  koja se sastoji od sagledavanja sadašnjeg stanja objekata i pregleda postojeće dokumentacije i definisanja projektnog zadatka, pokretanje rada novoformiranog gradskog ansambla „Lira“, čije finansiranje vrši Općina, a rad na projektu istog koordinira Dom kulture,  pokretanje i aktivno djelovanje „Škole tambure“ koja vrši poduku mladih tamburaša, sa ciljem očuvanja tradicije sevdalinke i tamburaške muzike, zatim pokretanje „Škole informatike“ u suradnji sa Asocijacijom informatičara BiH iz Sarajeva, gdje je  JU „Dom kulture“ Cazin dobio Akreditaciju kao ovlašteni ECDL centar i time stekao uvjete za provođenje obuke i testiranja kandidata za ECDL certifikat, gdje je ostvaren značajan uspjeh kroz apliciranje na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje u suradnji sa našim Biroom rada, čime je obebjeđeno finansiranje edukacije u iznosu po 300,00 KM po polazniku, za preko 50 polaznika našeg edukativnog centra, te pokretanje nove web stranice Doma kulture (www.dkcazi.com) koja je pokrenuta u cilju bolje informisanosti i kvalitetnije komunikacije sa našim korisnicima, saradnicima i posjetiocima, što svakako treba da ojača našu kulturnu scenu i u ovom, reprezentativnom smislu.
Dom kulture, u suradnji sa općinom je bio domaćin, organizator i suorganizator niza kulturno-umjetničkih manifestacija; pozorišnih predstava, izložbi, koncerata, promocija knjiga, književnih večeri, kao i raznih predavanja iz različitih društvenih oblasti, te niza manifestacija koje organiziraju osnovne i srednje škole, vjerska zajednica, boračke organizacije, organizacije oboljelih od težih oblika bolesti i sl., uz napomenu da je 90% ovih manifestacija humanitarnog karaktera, odnosno da Dom kulture nije ostvarivao značajan prihod od istih, (osim iznajmljivanja naših prostorija za manifestacije koje su organizirale političke partije). Pored pobrojanih aktivnosti u našoj djelatnosti obavljamo i organizaciju manifestacije “Kolonija skulptora” Ostrožac, koja je međunarodnog karaktera.

CAZIN.NET: Mislite li da je moguće da za 5 godina u Cazinu osvane ustanova poput Kina „Una“ u Bihaću?
Gđa. HUREMAGIĆ: Naravno nije nemoguće, ukoliko bude postojao interes za istim.

CAZIN.NET: Imate li kakvu poruku za kraj?
Gđa. HUREMAGIĆ: Uvažavajući činjenicu da smo tu prvenstveno radi zadovoljenja općeg društvenog interesa za kulturnom djelatnošću, te da se većim dijelom finansiramo iz budžeta općine, istakla bih uslovljenost kvantiteta i kvaliteta naših usluga sa finansijskom potporom, materijalno-tehničkom opremljenošću i infrastrukturom, što svakako treba poboljšati i ići u pravcu napretka u svakom smislu.
Nadam se da ćemo i u narednom periodu opravdati svoje postojanje, kroz saradnju i kvalitetno pružanje usluga našim građanima i da ćemo ići u pravcu napretka u svakom smislu.

CAZIN.NET: U ime portala cazin.net zahvaljujem na obavljenom razgovoru!

Objavio: Pet, 02/12/2011 - 17:28

Facebook komentari

Back to top