Policija u službi građana USK: Pogledajte koliko građani USK vjeruju MUP-u!

Home

Policija u službi građana USK: Pogledajte koliko građani USK vjeruju MUP-u!


Centar za sigurnosne studije BiH je danas u Sarajevu predstavio rezultate istraživanja javnog mnijenja o stavovima građana o policiji s posebnim naglaskom na pitanja koliko građani vjeruju policiji, kako percipiraju muške a kako ženske policijske službenike te njihovo mišljenje o korupciji u policiji.

Ispitanici u dobi od 31 do 64 godine su stava da policija djeluje kao servis građana ali i kao sredstvo za zaštitu interesa političkih partija.

Izrazite razlike između mlađih i starijih djelimično mogu biti objašnjene činjenicom da su većinom
mladi ljudi bez posla i da se teško dolazi do zaposlenja ako niste član vladajuće političke stranke.

Moguće je, također, da je jedan broj njih tokom traženja posla bio u prilici da pribavi dovoljno dokaza za svoj stav. Odgovori ispitanika urbanog i ruralnog dijela grupisani su na sličan način. Tako gotovo isti broj ispitanika smatra da policija najviše djeluje kao servis građana, ali isti je procenat i onih koji smatraju da se to djelovanje manifestuje kao sredstvo zaštite interesa Vlade, političkih partija ili interesa ljudi u vrhu policije.

Kod ispitanika po regijama primjetne su razlike u stavovima kako policija u BiH najviše djeluje. Tako ispitanici Bosansko-podrinjskog i Zapadno-hercegovačkog kantona (87,5% : 63,6%) smatraju da policija najviše djeluje kao sredstvo za zaštitu interesa političkih partija. Hercegovačko-neretvanski kanton prednjači u stavu da policija najviše djeluje za zaštitu interesa ljudi u vrhu policije (29%), a slijedi ga Srednjobosanski kanton (18%).

Ispitanici Brčko Distrikta BiH i Kantona Sarajevo (53,3% : 35,6%) smatraju da policija najviše djeluje kao sredstvo za zaštitu interesa Vlade, a stav da policija najviše djeluje kao servis građana iskazuju ispitanici u sjevernom dijelu entiteta Republika Srpska i Unsko-sanskom kantonu (54,2% : 52,6%).

Primjetne su i manje razlike u stavovima ispitanika na osnovu etničke pripadnosti. Bošnjaci i Hrvati
policijsko djelovanje vide kao sredstvo za zaštitu interesa političkih partija, dok građani srpske nacionalnosti policijsko djelovanje najviše vide kao servis građana. U uzorku prema polu, ispoljava se slična frekvencija odgovora, s nešto većim stavom žena da policija najviše djeluje za zaštitu interesa Vlade.

 

Policajke su lijepe, a policajci kao i svi drugi službenici

Građani BiH na različite načine percipiraju policajke i policajce u njihovom poslu i kontaktima s građanima. S obzirom da smo kod ovog pitanja imali otvorene odgovore, gdje su građani mogli po
sopstvenom nahođenju navesti bar tri atributa koja opisuju policiju, distribucija odgovora je nepravilna i raznolika. Međutim, postoje odgovori kod kojih je frekvencija veća i koji u dobroj mjeri opisuju policajku i policajca u BiH.

Prilikom procjenjivanja najboljeg opisa policajke koja je u direktnom kontaktu s građanima, najviše je onih ispitanika koji policajke opisuju pozitivnim pridjevima, odnoso kao: ljubazne, srdačne, prijatne, lijepe, dobrog izgleda i šarmante (10%). Kada je u pitanju najbolji opis policajaca, najviše je ispitanika (7%) koji policajca u BiH opisuju kao zaštitnika građana, umirujućeg i kao povjerljivog. Za razliku od žena policajaca, ispitanici muškarce opisuju kao manje ljubazne i prijatne (5%).

 

(Izvor: USN)

Tagovi
Topic
Objavio: Čet, 14/09/2017 - 16:47

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top