Home

Prof. dr. Refik Ćatić, direktor Visoke međunarodne škole Cazin: “Uskladiti studijske programe dodiplomskih studija na VMŠC prema potrebama društvene zajednice”

18 Jan

Prof. dr. Refik Ćatić, direktor Visoke međunarodne škole Cazin: “Uskladiti studijske programe dodiplomskih studija na VMŠC prema potrebama društvene zajednice”

Koji je organizacioni okvir obrazovnog procesa na Visokoj međunarodnoj školi Cazin?

Organizacija Visoke međunarodne škole Cazin (VMŠC) bazirana je na logici edukacijskog procesa visokog obrazovanja kroz dodiplomski studij. Osnovnu organizacionu jedinicu čini Studijski program koji objedinjuje predmete iz pojedinih naučnih oblasti. U okviru VMŠC djeluju stručne službe koje pružaju potrebnu podršku osnovnom obrazovnom procesu.Po novouspostavljenim studijskim programima studira prva generacija Odsjeka Društvenih nauka: Pedagogija i psihologija, Specijalna edukacija i rehabilitacija, Socijalni rad i Sigurnost. Zatim prva generacija Odsjeka Zdravstvenih nauka, treća generacija Odsjeka za Poslovni menadžment: Agromenadžment i Finansijski menadžment i treća generacija Odsjeka saobraćaj smjer Drumski i gradski saobraćaj. Nastavnici u stalnom radnom odnosu, te saradnici sa Defektološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Apeiron Banja Luka, Univerziteta Hercegovina Mostar, te Visoke škole „CEPS – Centar za multidisciplinarne studije“ Tuzla, Internacionalnog univerziteta u Travniku, Edukacijskog fakulteta Travnik, angažovani su na izvođenju nastave na VMŠC. Pored toga angažovani su nastavnici sa Zdravstvenog fakulteta Osijek (R. Hrvatska) i Zdravstvenog fakulteta iz Bihaća.Koje su osnovne organizacione pozicije preko kojih teku osnovne informacije i aktivnosti VMŠC?Aktivnosti VMŠC su: izvođenje nastavnog procesa na I ciklusu akademskih studija, realizacija istraživačkih aktivnosti, predlaganje novih studijskih programa i druge aktivnosti koje odobri Senat. Sva finansijska pitanja su u nadležnosti Menadžmenta i Direktora.Informacije koje se mogu dobiti u Službi opštih poslova (koordinator opštih poslova) su: Personalni podaci nastavnika, studenata i partnera po raznim osnovama. Aktivnosti Studentske službe usmjerene su prvenstveno na komunikaciju sa studentima, sa nastavnim osobljem is a partnerima. Neposredno sarađuje sa predstavnicima studentskih organizacija, obavlja sve administrativne poslove vezane za studente (pružanje važnih informacija, vođenje ličnih dosijea studenata, izdavanje uvjerenja, praćenje i evidentiranje prijava sa ispita, praćenje napredovanja studenata).Informacije koje se mogu dobiti u Službi za nastavu (Koordinator za nastavu) u okviru nastavnog procesa su: nastavni planovi; angažovano nastavno osoblje u nastavnom procesu, odgovorne nastavnike za svaku godinu studija; raspored nastave za dodiplomski i poistdiplomski studij; ispitni termini; odluke Nastavno vijeća kao stručnog organa VMŠC (primjene nastavnog plana i programa, naučna zvanja nastavnog osoblja, odluke iz nastavnog procesa, zaduženja nastavnog osoblja za akademsku godinu, i druge odluke za naučno i stručno usavršavanje).Koje su osnovne odrednice Misije VMŠC?Osnovni misioni pravci mogu se sistematizovat na slijedeći način:Usklađivanje studijskih programa dodiplomskih studija na VMŠC prema potrebama lokalne zajednice i preporukama Kantonalnog ministarstva obrazovanja za postizanje potrebnog stepena osposobljenosti za stručni rad.Razvijanje opštih kompetencija: objektivnog vrednovanja rada drugih, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti; posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost. Zatim razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u okolini u funkciji održivog razvoja.Jačanje čovjekovog ekonomskog aktivizma sa stanovišta racionalnog korištenja prirodnih resursa od najvećeg značaja. Postizanje sposobnosti integrisanja znanja kod rješavanja složenih problema nabave, proizvodnje, marketinga i upravljanja, te razumijevanja složenih društvenih odnosa u zemljama u tranziciji.Kako se mogu dovesti u vezu misioni pravci i krajnji ciljevi programskog djelovanja?

Realizacija obrazovnog sistema u ostvarivanju ovakve misije rezultirat će sa obrazovanjem društveno odgovornog i stručnog diplomca, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama privrednog i društvenog djelovanja. Periodično se preispituje misija i ciljevi, vrednujući komplementarnost studijskih programa sa potrebama planiranja i razvoja lokalne i šire društvene zajednice.

Misija VMŠC je u skladu sa ciljevima programskog djelovanja. Periodično se preispituje misija i ciljeve, vrednujući komplementarnost studijskih programa sa potrebama planiranja i razvoja lokalne i šire društvene zajednice.Kako definišete viziju VMŠC?Upravni odbor i menadžment temeljit će razvoj VMŠC na stručnom i naučno-istraživačkom radu u područjima koja direktno podupiru ekonomski razvoj lokalne zajednice i šire društvene zajednice. Povećanjem efikasnosti nastave i razmjenom znanja sa drugim obrazovnim institucijama, uz prisustvo gostujućih profesora zadovoljit će se potrebe lokalne zajednice za stručnjacima iz pojedinih oblasti privređivanja.Planiranjem i realizacijom nastavnih i istraživačko razvojnih aktivnosti, te ostalim oblicima rada sa studentima menadžment VMŠC želi izgraditi imidž institucije kao značajnog faktora regionalnog razvoja. Menadžment je zato u stanju stalnog traganja za odgovorom na pitanja uloge obrazovanja u razvoju lokalne zajednice.Koja je koncepcija studija na VMŠC?U nastojanju da se intenziviraju aktivnosti na internacionalizaciji i međunarodnom priznavanju diploma, Nastavno vijeće je usvojilo i započelo s realizacijom nastavnih planova i programazasnovanih na Evropskom sistemu prikupljanja i prenosa bodova (European Credits Transfer System – ECTS), odnosno, tzv. kreditni sistem studiranja.Prema Zakonu o visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona, koji je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom, na akademskim studijama postoji jedan ciklus studija na visokim školama ito osnovne akademske studije. Trajanje studija u evropskom sistemu sticanja bodova iznosi za pojedine stupnjeve:Osnovne akademske studije imaju 180 bodova, odnosno traju od 3 akademske godine. Lice koje završi ovaj ciklus studija dobija zvanje koje se stiče prvim stepenom akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.Osnovne akademske studije imaju 240 ECTS bodova, odnosno traju od 4 akademske godine. Lice koje završi ovaj ciklus studija dobija zvanje koje se stiče prvim stepenom akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.Kvalitet u obazovanju je danas top tema svakog obrazovnog menadžmenta. Koji su vaši prvi preuzeti koraci u tom pravcu?Prve aktivnosti su se odnosile na izradu prijedloga Politike kvaliteta, zatim javno preispitivanje prijedloga i usaglašavanje sa partnerima i interesima lokalne zajednice. Osnovne odrednice usvojene Politike kvaliteta su:Menadžment Visoke međunarodne škole Cazin će, stalnim poboljšanjem kvaliteta usluga, zadovoljavati zahtjeve korisnika. Aktivnosti kvaliteta će se sprovoditi kroz sve organizacione nivoe, na osnovu dokumentacije kvaliteta. Kvalitet obrazovnog procesa, obezbjeđivan u saradnji sa državnim Institucijama i Partnerima, temeljit će se na Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta ESG. Politiku kvaliteta smatramo značajnom u podršci institucijama u sistemu visokog obrazovanja kako da odgovore na postojeće izazove, dok sticanje kvalifikacija i kompetencija kod studenata i njihovo iskustvo visokog obrazovanja ostaje najbitnija zadaća. Tu politiku temeljit ćemo na principima odgovornosti za osiguranje kvalitete, prilagođavanja programa potrebama studenata, i ostalih sudionika, te podrške u razvoju kulture kvaliteta.Briga za kvalitet je briga menadžmenta ili?Kvalitet na Visokoj međunarodnoj školi Cazin je briga nastavnika, istraživača i ostalih segmenata obrazovne cjeline, sa posebnim naglaskom na menadžment i njegovu odgovornost. Kadrovski potencijali Visoke škole obezbjeđuju zahtjevani nivo kvaliteta usluga prema kojima će postati prepoznatljiva u Bosni i Hercegovini. Menadžment se obavezuje da sistemskim rješenjima, podsticajima za razvoj kadrova i na drugi način, doprinese razvoju sistema kvaliteta u obrazovnoj praksi Visoke škole.Usvojeni evropski standardi za kvalitet u visokom obrazovanju (ESG) usvojili su princip praga, što znači ispunjenje minimalnih zahtjeva. Kako iz te pozicije poticati sve sudionike na uspostavljanje stalnog rasta parametara kvaliteta obrazovnog procesa?Menadžment Visoke međunarodne škole Cazin će analizom sadržaja studijskih grupa pojedinih odsjeka, ocjenjivanjem rezultata, te upoređivanjem sa konkurentskim obrazovnim institucijama, vršiti stalnu doradu silabusa nastavnih predmeta/kurseva.

Na taj način će postojećoj nastavnoj praksi pretpostaviti jaku motivacionu teorijsku orjentaciju, kako bi se nastava uskladila sa aktuelnim društvenim potrebama. Aktivnosti politike menadžmenta će se sprovoditi kroz sve nivoe organizacije a njene osnovne odrednice su:

Modernizacija nastave kako bi se postojeće teorijske spoznaje pretočile u praksu kao način izražavanja svakog nastavnika i istraživača;Uvođenje savremenih didaktičkih posrednika u nastavi;Intenzifikacija nastave primjenom savremene pedagoške audiovizuelne tehnike;Saradnja sa obrazovnim institucijama u cilju razmjene iskustava i rezultata istraživanja;Saradnja sa institucijama u lokalnoj zajednici u cilju uključivanja postojećih istraživačkih potencijala u izradu i realizaciju razvojne strategije, kao i parcijalnih društvenih programa;Predhodno puitanje zahtijeva širu elaboraciju u objašnjenju zahtjeva koji se postavljaju pred menadžment i upravljačku strukturu?Menadžment Visoke međunarodne škole Cazin (u daljem tekstu: VMŠC) opredijeljen je za neprekidno i sistemsko unapređivanje kvaliteta svih oblasti ostvarivanja obrazovnog procesa i njegove podrške. Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju obuhvaćeno je: razvoj i strategija, te organizacija i sistem unutrašnjeg osiguranja kvaliteta; praćenje i periodična revizija studijskih programa; provjera znanja studenata; ljudski resursi; kvalitet fizičkih resursa; informacioni sistem; objavljivanje informacija za javnost; međunarodna saradnja.Cilj unapređenja kvaliteta je dostizanje i održavanje standarda sistema za osiguranje kvaliteta povećanjem komplementarnosti mjesta obrade informacija i aktivnosti uvezanih funkcijama.U radu VMŠC ostvaruje se povezanost obrazovne i stručne djelatnosti. Škola obavlja stručnu djelatnost u onim oblastima koje se obrađuju kroz studijske programe.Sadržaji studijskih programa oslanjaju se na savremena stručna dostignuća, te se na ove načine ostvaruje jedinstvo obrazovnog i stručnog rada.Izgradnja i unapređivanje kulture kvaliteta opredjeljenje je menadžmenta VMŠC i svih zaposlenih. Kultura kvaliteta ugrađuje se u sve oblati djelovanja, tako da zaposleni i studenti budu upoznati sa kriterijima kojima se osiguravaju minimalni standardi za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Menadžment Visoke škole će svim nastavnicima, saradnicima, nenastavnom osoblju, studentima i drugim zainteresovanim stranama omogućiti trajno dobivanje informacija kroz konsultacije sa osobama koje se bave osiguranjem kvaliteta i putem zvanične web stranice.

Kako će menadžment provoditi unapređenje kvaliteta?

Unapređenje kvaliteta menadžment će provoditi na osnovu standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta. Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta obuhvataju sistem postupaka i aktivnosti za uspostavljanje kontrole i unapređenja nivoa kvaliteta u svim oblastima djelovanja VMŠC. Standardi i smjernice upućuju menadžment za osposobljavanje u korištenju alata kvaliteta kojima se menadžment kvaliteta integriše u ukupni menadžment upravljanja VMŠC.Važan segment u povećanju efikasnosti izvođenja studijskih programa čini informacioni sistem. Koje su osnovne odrednice IS na VMŠC?Visoka škola implementira informacioni sistem koji je kreiran na osnovu analiza stvarnih potreba ove ustanove. Analizom organizacionih cjelina i poslovnih i obrazovnih procesa unutar njih, definisane su sljedeće ključne grupe korisnika informacionog sistema:Sistem administratori,Administracija,Nastavnici i saradnici,Studenti.Korisnička grupa sistem administratori definisani su kao grupa sa najvećim stepenom privilegija i odgovornosti u samom sistemu. Njihov zadatak jeste da ostalim grupama korisnika određuje prava i obaveze koja proističu iz opisa njihovih poslova. Sistem administratori su odgovorni za pravilno funkcionisanje centralizovane baze podataka, redovno ažuriranje podataka na web portalu te popravljanje svih tehničkih problema u samom sistemu.Korisnička grupa administracija odgovorna je za sve poslove koji su definisani analizom poslova u realnom sistemu. Korištenjem jednostavnog korisničkog pristupa, članovima ove grupe omogućeno je:Unošenje, pretraživanje i ažuriranje podataka o studentima,Unošenje, pretraživanje i ažuriranje podataka o studijskim programima,Unošenje, pretraživanje i ažuriranje podataka o nastavnicima,Unošenje, pretraživanje i ažuriranje podataka o predmetima.Korisnička grupa nastavnici definisana je kako bi se na što bolji način ostvarila komunikacija između predavača i studenata. Obaveze korisnika ove grupe jesu da preko web portala na odgovarajuće stranice predmeta redovno postavlja obaviještenja o:Predavanjima,Vježbama,Rezultatima testova i završnih ispita,Mogućnosti korespondencije,Ostalim pitanjima.Javnost obrazovanja je u direktnoj vezi sa Sistemom za osiguranje kvaliteta. Kako ste pristupili tom segmentu ukupnih aktivnosti?Visoka škola provodi niz aktivnosti kako bi se poboljšao protok informacija prema zainteresovanim stranama, potencijalnim kandidatima, studentima, partnerima, lokalnoj i široj zajednici. U svrhu informisanja VMŠC organizuje:Kampanje po srednjim školama u svrhu informisanja maturanata o studijskim programima koji su razvijaju na VMŠC;Skupove i seminare u svrhu promovisanja Bolonjskog procesa i njegove implementacije;

Izradu promotivnog materijala i redovno ažuriranje zvanične web stranice.

Redovno se objavljivljuju nepristrasni i vjerodostojni podaci o svim aktivnostima koje se organizuju na VMŠC. Organizacijski taj segment smo riješili imenovanjem osobe odgovorne za odnose sa javnošću, koja u komunikaciji sa menadžmentom pravi saopštenja , poziva i izvještava o važnim aktivnostima za školu i za partnere u lokalnoj zajednici, kantonu i šire.Pokrenuli ste internu evaluaciju na VMŠV. Koja je svrha izvještaja?Ovaj izvještaj služi za ocjenu postignuća u uspostavi Sistema za osiguranje kvaliteta na Visokoj međunarodnoj školi Cazin, koja je organizovana kao samostala ustanova. Ocjena stanja kao polazišta za budući razvoj poslužit će za izradu izvještaja o samoevaluaciji i za izradu Plana korektivnih mjera potrebnih za uspostavu veće komplementarnosti podsistema podrške. Izvještaj će pokazati slabe i jake strane obrazovnog procesa, te prilike i prijetnje, na osnovu kojih će menadžment trasirati transformacione procese u skladu sa misijom i vizijom. Također će se doći do saznanja na kojim područjima su promjene moguće odmah kako bi VMŠC ostvarila svoju ulogu dežurnog faktora u lokalnoj i široj društvenoj zajednici.Značaj Izvještaja ogleda se u tome što će se sagledati mogućnosti razvojnih usmjerenja i glavni razvojni ciljevi, zatim preispitati vizija ustanove. Također će se olakšati objašnjenje: Kako bi ustanova trebala izgledati u budućnosti?, te identitet i prepoznatljivost obrazovne ustanove u okruženju. Izvještaj će omogućiti donošenje dinamike realizacije razvojnih ciljeva kao i načela i pravila za djelovanje kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi.Proceduralno od čega se sastoji plan samoevaluacije?Komisija za izradu evaluacionog izvještaja sastoji se od 10 članova. Četiri člana komisije su predstavnici nastavnog osoblja, četiri su predstavnici administrativnog osoblja, a dva su predstavnici studenata. Predsjednik komisije organizuje sastanke, komunicira sa članovima i koordinira izradom pojedinih faza, prema Planu realizacije. Taj plan usvojen je na prvom sastanku i podijeljen svim članovima, a zaduženja proslijeđena nastavnom i administrativnom osoblju. Članovi komisije zaduženi su za neke dijelove Izvještaja i za davanje uputstava o tehnikama i metodama prikupljanja i obrade podataka od strane administrativnih službi.Prati li se dolazni kvalitet uspjeha kandidata u srednjim školama?Dolazni kvalitet mjeren u prosječnom ocjenom kandidata u srednjoškolskom obrazovanju veći je 2016/2017. u odnosu na predhodnu akdemsku godinu. To pokazuje da su marketinške aktivnosti i povjerenje u menadžment i upravljačku strukturu VMŠC dale odgovarajući rezultat. Preporučuje se menadžmentu da nastavi graditi povjerenje kandidata uređujući interne strukture, gradeći nova partnerstva i prilagođavajući programe zahtjevima tržišta rada.Kako se razvijaju uspostavljeni odnosi sa partnerima iz okruženja?Menadžment VMŠC je u svojoj strategiji zacrtao misiju osposobljavanja mladih za praksu, ali i za naučno istraživanje. Jedan od glavnih nalaza većine studija jeste negativna korelacija između obrazovanja i siromaštva. Što je viši nivo obrazovanja, pojedinca ili u domaćinstvu, to je manja vjerovatnoća da će oni biti nezaposleni, a samim tim i pasti u kategoriju siromašnih. Čak i kod starosne dobi od 25 do 35 godina, polovinu svih siromašnih čine osobe koje su završile samo osnovno obrazovanje. Niže obrazovanje je povezano sa radom u „sivoj ekonomiji“. Više od polovine zaposlenih sa osnovnom školom radi u „neformalnoj privredi“, dok je za kategorije s višim nivoima obrazovanja ovaj pokazatelj ispod jedne četvrtine.

Menadžment VMŠC smatra da bitan razlog dosadašnje neefikasnosti srednje škole i neuspjeha u radu sa marginalizovanim grupama mladih jeste nedovoljna uključenost organa lokalne zajednice u sve tokove i aktivnosti škole. Menadžment stoji na stanovištu da se brazovanje budućih profesora srednjih škola te edukatora za praksu mora odvijati korištenjem formi medijacije u učionici, zatim u laboratorijama, te u očiglednoj nastavi i praktičnom radu. Uvođenje novih oblika nastavnog rada manje je u domenu formalnog, a više u domenu suštinskog i kvalitativnog. Uz to smatramo da permanentno obrazovanje nastavnika i profesionalno usavršavanje mora ići ukorak sa potrebama novog vremena i zahtjeva koje treba da ispunjava nastavnik savremene visiokoškolske ustanove.

Formiranjem inkubacionih centara bit će stvoreni uslovi za primjenu modela kojima se iz područja informativnih znanja prelazi na praksu. Ovim dodiplomskim studjem će se omogućiti brzi razvoj na pojedinim granama na kojima Unsko-sanski kanton ostvaruje konkurentsku prednost.Koja je uloga Odbora za uspostavljanje sistema za osiguranje kvaliteta?Establirani Odbor za osiguranje kvalitetra, kao radno-savjetodavno tijelo Direktora i Senata VMŠC od septembra 2015. godine planira, primjenjuje, mjeri, analizira i koriguje postupke vrednovanja cjelokupnog sistema obrazovanja i predlaže mjere za uspostavljanje Integrisanog Sistema za osiguranje kvaliteta. Tu djelatnost Odbor za osiguranje Sistema kvaliteta sa Kancelarijom za kvalitet i svim sudionicima obrazovnog procesa potiče i organizuje redovnim raspravama o kvalitetu i širenju kulture kvaliteta.Usvajanje Standarda za interno uspostavljanje sistema za osiguranje kvaliteta imaju svoj cilj?Usvajanje Standarda Sistema za osiguranje kvaliteta je pouzdana osnova za proces eksternog osiguranja kvaliteta. Primijenjena dokumenta internog Sistema za osiguranje kvaliteta stvaraju otvoren ambijent za proces eksterne evaluacije. Tako će se odrediti do koje mjere su standardi zadovoljeni. Menadžment i ostali zaposleni su u stanju pokazati učinkovitost primjene procedura Sistema za osiguranje kvaliteta. Posebno je važno pokazati da su procedure implementirane u izradi i izvršenju studijskih programa kojima se ostvaruju akademska zvanja.Redovno se pravi izvještaj o evaluaciji, dorađuju procedure za provođenje internog praćenja kvaliteta i redovno prave Izvještaji za Senat VMŠC.Jeste li dovršili akreditacioni paket dokumenata i predali zahtjev za eksternu evaluaciju?Dovršili smo izradu osnovnih internih dokumenata potrebnih za uspostavljanje Sistema za osiguranje kvaliteta u obrazovnom procesu Visoke međunarodne škole Cazin, prema preporukama ESG, te izradili Izvještaj o Samoevaluaciji.Koristili smo se Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini koristeći Priručnik „7 osnovnih strategija i smjernica za implementaciju Bolonjskog procesa“, izdat od strane „Council of europe 2008“. godine. Menadžment i timovi sudionika u projektovanju, primjeni i uhodavanju dokumentacije za nutrašnje osiguranje kvaliteta shvatili su da se ona odnosi na planiranje, izradu, primjenu, praćenje i korigovanjeobrazovnog i drugih logističkih procesa, kako bi uspostavljene organizacione strukture bile uvezane funkcijama tako da imaju zajednički cilj i ostvaruju potreban nivo komplementarnosti.Za primjenu ESG-a za osiguranje kvaliteta uvažavali smo Strukture standarda i smjernica BiH kao i pokazatelje za Standarde koje je trebalo obuhvatiti i kojima možemo posvjedočiti validnost ocjene ili procjene dostignutih nivoa.Procedure internog Sistema za osiguranje kvaliteta otvorene su procesu eksterne evaluacije, kako bi se ocijenilo napredovanje, odnos sa konkurencijom i uloga i značaj VMŠC u razvoju lokalne i šire društvene zajednice.Kvalitet smo shvatili kao funkcionalnost, definisanost i komplementarnost organizacionih jedinica uvezanih funkcijama, čijim djelovanjem se doprinosi povećanju nivoa obrazovnih postignuća. Ovim želimo postati sudionici i aktivni članovi zajednice evropskog prostora visokog obrazovanja.

(Izvor: Usn.ba)

0 Comments

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top