Sanski Most: Usvojen rebalans starog i nacrt novog budžeta

Home

Sanski Most: Usvojen rebalans starog i nacrt novog budžeta


Općinsko vijeće Sanski Most je na svojoj 33. sjednici usvojilo nekoliko veoma važnih odluka. Na samom početku današnje sjednice vijećnici su raspravljali o odluci o kreditnom zaduženju općinskog organa uprave. Predlagač ove odluke, načelnik općine dr. Mustafa Avdagić, naveo je kako se radi o kreditnom zaduženju u iznosu od 1.700.000 maraka.

Ova sredstva su planirana da se utroše na slijedeći način: milion maraka biće namjenjeno obavezama za infrastrukturne projekte koji su realizirani ili su u fazi realizacije i ova sredstva bi bila uplaćena općinskom fodu za komunalne i infrastrukturne djelatnosti koji je i nosilac pomenutih projekata. Sredstva u iznosu od 380 hiljada maraka biće namjenjena za izmirenje obaveza općinskog organa uprave, dok će preostalih 320 hiljada maraka biti uplaćeno Javnom komunalnom preduzeću „Sana“ u svrhu izmirenja zaostalih obaveza prema radnicima.

U toku rasprave o ovoj tački dnevnog reda istaknuta je potreba da se urade sve neophodne specifikacije kako bi se znalo gdje, kako i za koje namjene će biti utrošena ova sredstva. Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo ovu odluku uz zaključak da svi korisnici kreditnih sredstava na vrijeme dostave precizne planove o utrošku sredstava kako bi se ostvarila puna transparentnost. Načelnik Avdagić je upoznao vijećnike da se radi o kreditu koji je realiziran putem javnog tendera, podignutom na rok od deset godina otplate uz grejs period od godinu dana. On je istakao kako će kreditna sredstva postati ubrzo operativna odmah po završetku žalbenog postupka koji je u toku.

Vijećnici su potom u paketu raspravljali o rebalansu budžeta općine Sanski Most za 2011. godinu i nacrtu budžeta za narednu kalendarsku godinu. Prema prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama budžeta općine Sanski Most za 2011. godinu, rebalansirani budžet za ovu godinu iznosi 10. 582. 980. konvertibilnih maraka, i u odnosu na plan budžeta za 2011. godinu koji je iznosio 13. 797. 150. KM, on je smanjen za 3. 214. 170. maraka, odnosno za 23,30 %. Isto tako, bitno je napomenuti kako je i nacrt budžeta za 2012. godinu sličan rebalansu bužeta za ovu godinu, i iznosi 10. 870. 500. KM. Načelnik Avdagić, kao predlagač odluke, istakao je kako su u toku njegovog mandata učinjene značajne uštede u budžetskom poslovanju. Načelnik je rekao kako je u proteklih šest mjeseci, koliko je na čelu lokalne vlasti, vođena politika racionalizacije i ušteda troškova te je naveo kako su značajne uštede postignute u izdacima za materijal i usluge, plate i naknade uposlenicima te na smanjenju putnih troškova i reprezentacije. Na taj način su ostvarene uštede u iznosu od oko 220 hiljada maraka, a načelnik Avdagić je istakao kako za njegovog mandata nisu stvorene nove obaveze općine. Dodao je kako je podbačaj u realizaciji budžetskih prihoda najviše uzrokovan time što općina Sanski Most nije dobila obećana sredstva s viših nivoa kao i smanjenim sredstvima kojima se punio budžet.  Govoreći o nacrtu budžeta za narednu godinu, istakao je  kako će on biti stabilizirajući i u skladu sa realnim potrebama.

Predsjednik kluba poslanika SDA, Faris Hasanbegović, rekao je kako se može biti zadovoljno ostvarenim poreznim prihodima kao i ostvarenim uštedama u budžetskom poslovanju. Govoreći o nacrtu budžeta istakao je kako se radi o realno planiranom dokumentu te je pozvao što veći broj učesnika da se uključi u predstojeću javnu raspravu o tom dokumentu. Hasanbegović je u ime kluba poslanika SDA predložio da se dvadeset hiljada maraka u budžetu za iduću godinu izdvoji u svrhu podrške za eventualne sudske postupke koji bi se mogli voditi protiv bivših oficira i vojnika Armije RBiH.

Predsjednik kluba vijećnika SDP-a Hajrudin Jakupović, odmah je istakao kako poslanici ove političke partije iz principijelnih razloga neće podržati prijedlog rebalansa jer, kako je istakao, o njemu nije provedena propisana javna rasprava. On je konstatovao kako su sve vrste budžetskih prihoda umanjene u odnosu na proteklu budžetsku godinu a da su ostvarene uštede nedovoljne i simbolične. Vijećnici SDP-a su u svojim diskusijama naglašavali, kako smatraju, netransparentnost u trošenju budžetskih sredstava te nepoštivanje zakona o izvršenju budžeta, a za bolje budžetsko poslovanja, istakli su, trebalo je preduzeti mnogo radikalnije i efikasnije mjere. Govoreći o nacrtu, Jakupović je istakao kako je nacrt budžeta za 2012. godinu konceptualno isuviše sličan urađenom prijedlogu rabalansa za 2011., ali je rekao kako podržava nastojanje da budžet bude usvojen do početka iduće kalendarske godine.

Predsjednik kluba poslanika SBiH, Meho Talić, također je naveo da su uštede nedovoljne te da budžetsko poslovanje nije bilo transparentno. Govoreći o neporeznim prihodima, rekao je kako se radi o slaboj tački budžeta, a obzirom da se radi o prihodima koje direktno ostvaruje lokalna administracija, može se konstatovati, rekao je Talić, da je općinska administracija loše radila. Posebno je naglasio kako su nedovoljni prihodi od koncesija na korištenje prirodnih bogatstava, renti i legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Stranka za BiH je na reabalans budžeta uložila i nekoliko amandmana, od koji h su na kraju prihvaćeni amandmani o povećanju subvencija za mlijeko kao i sredstava namjenjenih finansiranju općinskog sportskog saveza. Talić je istakao kako će poslanici SBiH djelovati amandmanski  i na ponuđeni nacrt budžeta za iduću godinu.

Samostalni vijećnik Redžo Kurbegović, u svojim iscrpnim diskusijama, ponovio je kako je budžet za ovu godinu bio nerealno planiran i prenapuhan. On je predložio da se u cilju uštede budžetskih sredstava u budućnosti planira racionalizacija nepotrebne administracije kroz ukidanje ili fuziju određenih službi ili ustanova s općinskim organom uprave, a isti princip bi se, kako je istakao, mogao primijeniti i na neka udruženja i organizacija koje se finansiraju javnim sredstvima. Prema njegovom mišljenju, u predloženom nacrta budžeta za iduću godinu, previše sredstava ide na javnu potrošnju, a premalo ka stimulaciji privrednog sektora. Nakon niza diskusija, prijedloga i sugestija, rebalans budžeta općine za 2011. godinu usvojen je većinom glasova s tim što je načelnik općine, dr, Mustafa Avdagić, prihvatio amandman o povećanju subvencija za proizvodnju mlijeka sa 30 na 80 hiljada maraka, kao i povećanje sredstava za općinski sportski savez.  Za rebalans su glasali poslanici SDA, SBiH, LDS-a , SNSD kao i samostalni poslanik Farko Alagić, dok su suzdražni bili vijećnici SDP-a i samostalni vijećnik Redžo Kurbegović. Jednoglasno je usvojen nacrt budžeta općine za 2012. Godinu koji će se u narednih petnaest dana naći u javnoj raspravi kako bi njegovo usvajanje moglo biti realizirano do kraja ove godine.

Vijećnici su odobrili i povećanje cijena komunalnih usluga vodsnabdijevanja i odvoza smeća. Menadžmenti javnih preduzeća koja pružaju navedene usluge, u obrazloženju su naveli kako je povećanje cijena neophodno jer su u proteklom periodu porasli troškovi električne energije, goriva te drugih sredstava, što, kako su istakli, neminovno nameće i potrebu povećanja cijena komunalnih usluga.

kip.ba

Objavio: Pon, 05/12/2011 - 03:12

Facebook komentari

Back to top