Redosljed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana

Kijamet

Nisam našao jasan tekst koji bi precizirao redosljed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana. Oni se spominju u hadisima zajedno bez redosljeda. Njihovo spominjanje po redu ne obavjezuje i njihovo događanje po spomenutom redosljedu. Vezani su veznikom vav (و) a on u arapskom jeziku ne obavjezuje redosljed.Tekstovi u redosljedu se razlikuju jedan od drugog. Kako bi to bilo jasnije navešću primer nekih od tih hadisa koji spominju sve velike predznake Sudnjeg dana ili neke od njih:

            1.Bilježi Imam Ahmed od Huzejfe bin Usejd el Gaffarija, radijallahu anhu, da je rekao: „Došao nam je Allahov Poslanik ﷺ  a mi smo razmišljali. Rekao je: „O čemu razmišljate? Odgovorili smo: O Sudnjem danu. Rekao je: „Doista neće nastupiti dok ne vidite pre njega deset znakova, pa je spomenuo: Dim, Dedždžala, životinju, izlazak Sunca sa Zapada, spuštanje sa nebesa Isaa sina Merjeminog, Jedžudž i Madžudž, tri pomračenja sunca: pomračenje sa Istoka, pomračenje sa Zapada i pomračenje na Arapskom poluotoku, a posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će terati ljude njihovom okupljanju.”[1]

            Muslim bilježi ovaj hadis od Huzejfe bin Usejda sa drugom izjavom u kojoj stoji:

            “Doista Sudnji dan neće nastupiti dok se ne desi deset znakova: pomračenje sa Istoka, pomračenje sa Zapada, pomračenje na Arapskom poluotoku, Dim, Dedždžal, životinja iz zemlje, Jedžudž i Madžudž, izlazak Sunca sa Zapada i vatra iz dubine Adena koja će goniti ljude. U drugoj predaji stoji: A deseti je silazak Isaa sina Merjeminog.”[2] Ovo je jedan hadis od istog prenosioca u kojem se redosljed razlikuje.

            2.Bilježi muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik ﷺ  rekao: “Požurite sa dobrim djelima pre nego što se dogodi šestoro: izlazak Sunca sa Zapada, ili Dim, ili Dedždžal, ili životinja ili ono što se tiče posebno vas[3] ili ono što se tiče svih vas.”[4]

            Muslim bilježi ovaj hadis od Ebu Hurejre ali i sa drugim riječma: “Požurite sa poslovima pre nego što se dogodi šestoro: Dedždžal i Dim i životinja iz zemlje i izlazak Sunca sa Zapada i ono što se tiče svih vas i ono što se tiče isključivi svakog pojedinca.”[5]

            I ovaj hadis je takođe još jedan hadis od istog prenosioca sa različitm redosljedom predznaka, kao i sa različitim veznikom na arapskom jeziku, a ni jedan od njih ne upućuje na redosljed.

            Ono što je moguće je spoznaja nekih od predznaka putem događanja jednih neposredno nakon drugih kao što se spominje u nekim predajama. Takav je i hadis Nevvas bin Sem’ana kojeg ćemo spomenuti kasnije, ako Allah da, u tom hadisu se spominju neki znakovi po redosljedu događanja. Tako se prvo spominje izlazak Dedždžala pred ljude, zatim silazak Isaa   koji će ga ubiti, zatim pojava Jedžudža i Madžudža u vrijemenu Isaa alejhi selam i spominjanje njegove molbe Allahu za njihovo uništenje.

            Takođe se spominje u pojedinim predajama da je prvi predznak taj i taj, u nekim da je posljednji taj i taj, pa i pored toga postoji oprečnost među učenjacima koji je prvi i to još od vrijemena ashaba, radijallahu anhum.

            Tako Ahmed i Muslim bilježe od Ebu Zurre: „Sedjeli su kod Mervan bin Hakema trojica muslimana, pa su ga čuli kako je kazao da je prvi znak pojava Dedždžala. Na to je Abdullah bin Omer r.a rekao: To što je rekao Mervan nije ništa. Čuo sam Allahovog Poslanikaﷺ  da je rekao: Doista je prvi predznak izlazak Sunca sa Zapada i izlazak životinje na ljude u jutarnjem vrijemenu. Koje god od ovo dvoje se pre dogodi, neposredno posle toga će se dogoditi i drugo. Ovo je Muslimova vjerzija.

            Imam Ahmed dodaje u svojoj predaji: „Rekao je Abdullah – a čitao je knjige“: „Mislim da će se prvo desiti izlazak Sunca sa Zapada.“[6]

            Da, spojio je Ibn Hadžer između početka sa Dedždžalom (Dedžalom) i početka sa izlaskom Sunca sa Zapada, pa kaže: „Ono što preovladava, na osnovu ukupnih predaja, je ta da je pojava Dedždžala prvi veliki znak koji će najaviti promenu celokupnog stanja na većini zemlje. To će se završiti smrću Isaa alejhi selam. A izlazak Sunca sa Zapada je prvi veliki znak koji će najaviti promene u višem (nebeskom) svijetu, a sve to će kulminirati Sudnjim danom. Možda se pojava životinje dogodi onog dana kada Sunce izađe sa Zapada.“

            Potom kaže: „Mudrost je u tome da se sa izlaskom Sunca sa Zapada zatvaraju vrata pokajanja (tevbe), pa će izaći životinja koja će raspoznavati vjernike od nevjernika upotpunjavajući tako zatvaranje vrata pokajanja. A prvi znak početka Smaka svijeta je vatra koja će terati ljude. [7]

            Ibn Kesir smatra da je izlazak životinje prvi veliki neuobičajeni znak zemlje. Doista životinja koja razgovara sa ljudima, razlikuje vjernika od nevjernika je događaj stran uobičajenim normama.

           A što se tiče izlaska Sunca sa Zapada, to je događaj vrlo očit, stoga je on prvi znak nebesa.

         Pojava Dedždžala, silazak Isaa   sa neba, izlazak Jedžudža i Madžudža, doista, iako će se oni pojaviti pre izlaska Sunca sa Zapada i pre životinje, oni su ipak ljudi. Njihova vidljivost, njihov primer je normalna pojava za razliku od pojave životinje, izlaska Sunca sa zapada koji su neuobičajeni. [8]

            Komentar Ibn Hadžera je superiorniji stoga što pojava Dedždžala u smislu ljudskog bića nije znak, nego je čudno stanje u kojem se on pojavljuje. Ljudsko biće a pored toga moćno da naredi nebesima kišu od koje će zemlja izniknut, biće sa kojim je toliko i toliko onoga što nije uobičajeno, kao što će o tome biti riječi prilikom spominjanja Dedždžala. Dedždžal je, u stvari, prvi neuobičajeni znak zemlje.

            Tibi kaže: “Znakovi su predznaci Sudnjeg dana koji ukazuju na njegovu blizinu i dešavanje. Od prvih je: Dedždžal, silazak Isaa   Jedžudž i Madžudž i pomračenje. Od drugih je: Dim, izlazak Sunca sa Zapada, pojava životinje i vatra koja tera ljude.”[9]

            Ovo je globalan redosljed uzet iz jedne od skupine znakova koji govore o njima, iako mi se čini da Tibi vidi redosljed znakova shodno onome kako je spomenuo u svakoj skupini. Ova njegova podjela je dobra i precizna. Doista ako izdvojimo predznake prve skupine o vrlo skorom Smaku svijeta, ono bi sadržavalo u sebi buđenje ljudi da se pokaju i vrate svom Gospodaru. Još se, dakle, nije desilo raspoznavanje vjernika od nevjernika. Prethodno sam spomenuo da su predznaci iz prve skupine poređani prema dešavanju. Dodao im je pomračenje što im svakako i odgovara.

            Predznaci druge skupine upućuju na nastupanje Sudnjeg dana. Ljudi će se jasno raspoznavati na vjernike i nevjernike, kao što će se pojavom dima vjernike zahvatiti oblik prehlade a nevjernici će od dima naduvani biti. Potom će izaći Sunce sa Zapada i vrata pokajanja će se zaključati.

        Nevjernicima tada njihovo vjerovanje neće koristiti a ni pokajanje onima koji se budu kajali. Pojaviće se životinja koja će raspoznavati ljude. Prepoznaće nevjernike od vjernika, biće blaga prema vjernicima a uništavaće nevjernike, o čemu ćemo kasnije govoriti. Posljednja će biti vatra koja će ljude terati.

            U redosljedu velikih predznaka Sudnjeg dana sam sljedio Tibijev redosljed događanja jer mi se čini najtačnijim – a Allah, slavljen neka je On, najbolje zna.

            Pre spominjanja ovih deset velikih predznaka Sudnjeg dana govorio sam o Mehdiji jer će im on prethoditi. On je taj vođa muslimana oko koga će se okupiti vjernici u borbi protiv Dedždžala, potom će sići Isa, alejhi selam, i klanjaće za njim, o čemu ćemo govoriti, ako Allah da.

NEPOSREDNO SMANJIVANJE VELIKIH PREDZNAKA JEDNIH ZA DRUGIM
         

             Kad se dogodi prvi veliki predznak Sudnjeg dana odmah će ga sljediti drugi, poput bisera na ogrlici. Taberani u Evsatu bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanikﷺ rekao: “Dolaziće predznaci jedan za drugim kao biseri nanizani.”[10]

            Ahmed bilježi od Abdullah ibn Amra da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Predznaci su biseri nanizani na koncu, kad konac pukne rasture se jedan za drugim.”

            Čini mi se, a Allah, slavljen neka je On, najbolje zna, da je ovde reč o velikim predznacima Sudnjeg dana. Hadis jasno ukazuje na jako veliku blizinu njihovog događanja.

            Ovom u prilog je i već spomenuto o velikim predznacima Sudnjeg dana kako će se u vrlo kratkom vrijemenskom razdoblju smenjivati pa će prvi od njih posle Mehdija biti Dedždžal, pa silazak Isaa   da ga ubije, pa pojava Jedžudža i Madžudža,  i Isaovaﷺ dova protiv njih pa će ih Allah, slavljen neka je On, uništiti a Isa, alejhi selam, će reći: “Po onome što mi je Allah, slavljen neka je On, obećao ako tako bude, doista je sad Sudnji dan kao primer trudnice koja je prenela preko roka, njena porodica ne zna kad će biti iznenađeni njenim porodom, noću ili danju.”[11]

            Ovo je dokaz vrlo velike blizine Sudnjeg dana. Između smrti Isaa alejhi selam i Sudnjeg dana će se dogoditi neki od velikih predznaka kao što su: izlazak Sunca sa Zapada, pojava životinje, dima, vatre koja će terati ljude. Sve to će se dogoditi u vrlo kratkom periodu uoči samog Sudnjeg dana. Njihov primer je primer ogrlice prekinute niti, a Allah, slavljen neka je On, najbolje zna.

            Našao sam potvrdu u onom što sam rekao u riječma Ibn Hadžera: „Utvrđeno je da su veliki predznaci poput niti konca, kad nit pukne biseri se brzo raspu, a tako je i kod Ahmeda.“[12]

Izvor: “PREDZNACI SUDNJEG DANA” Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil
Fusnote:

[1] Hadis bilježi Muslim, 18/27,28., sa Nevevijem komentarom.
[2] Hadis bilježi Muslim, 18/28, 29., sa Nevevijem komentarom.
[3] U komentaru stoji „I kaže Hišam: „ono što se tiče posebno vas je smrt, a ono što se tiče svih vas je Sudnji dan.“ Muslim, 18/87, sa Nevevijevim komentarom.
[4] Hadis bilježi Muslim, 18/87., sa Nevevijevim komentarom.
[5] Isti izvor.
[6] Hadis bilježi Ahmed, 6881.
[7] Fethul-Bari, 11/353.
[8] Ibn Kesir, „En Nihaje“, 1/164, 168.
[9] Fethul-Bari, 11/353, 353.
[10] Medžmea zzevaid, 7/331.
[11] Hadis bilježi Ahmed, 3556.
[12] Fethul-Bari, 13/77.

Video možete pogledati i OVDJE