Značenje riječi: Dva puta si nas usmrtio

.
Allah dž.š. u Kur'anu kaže:””Gospodaru naš,” – reći će oni -“dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa ima li ikakva načina da se iziđe?” (40:11). Na koje se dvije smrti misli, jedna je ova smrt kada napuštamo dunjaluk,a koja je druga? Odgovor:

 

Postoji nekoliko tumačenja spomenutog ajeta. Najveći broj mufessira smatra da se ovaj ajet tumači u svjetlu 28. ajeta sure El-Bekare: “Kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa (tj. mrtva materija), pa vam je On život dao; On će, zatim, učiniti da pomrete i poslije će vas oživjeti, a onda ćete se Njemu vratiti.” Prema ovom tumačenju, prva smrt je ona prije udahnjivanja duše u tijelo zametka, a druga nakon rođenja osobe. Prema drugom tumačenju, prvo usmrćenje je na koncu života osobe, a drugo u kaburu nakon što umrli bude oživljen radi kaburskog ispita, tj., odgovaranja na pitanja koja postavljaju meleki Munker i Nekir. Prema trećem tumačenju, prvo usmrćenje se desilo nakon što su svi ljudi ili njihove duše stvoreni – izvedeni iz kičme Ademove i kada je zatraženo od njih da posvjedoče ko je njihov Gospodar, te su nakon preuzete obaveze (Misak) vjerovanja u Allaha – Stvoritelja svega, bili usmrćeni i poslije toga sukcesivno stvarani. Drugo usmrćenje je ovo uobičajeno na ovom svijetu. Prvo tumačenje je najizglednije, jer ima potvrdu u drugom kur'anskom ajetu. A Allah najbolje zna šta je istina od ovoga i koje je pravo tumačenje spomenutog ajeta.

Izvor: