Analiza za 2023. godinu: Radnu snagu u BiH činilo 1,377 miliona persona

B

U toku 2023. godine, u Bosni i Hercegovini radnu snagu činilo je ukupno 1,377 miliona osoba, od kojih je 1,196 miliona, što je 86,8 posto, bilo zaposlenih, dok je 181 hiljada, ili 13,2 posto, bilo nezaposlenih osoba.

U poređenju sa prethodnom godinom, broj zaposlenih osoba povećao se za 2,9 posto, dok je broj nezaposlenih osoba smanjen za 14,1 posto. U istom periodu, broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini iznosio je 1,501 milion, što je smanjenje za 0,8 posto u odnosu na prethodnu godinu.

U toku 2023. godine, stopa aktivnosti bila je 47,8 posto, stopa zaposlenosti 41,5 posto, stopa nezaposlenosti 13,2 posto, dok je stopa neaktivnosti iznosila 52,2 posto.

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u 2023. godini, koju priprema Agencija za statistiku BiH zajedno sa entitetskim zavodima za statistiku, od ukupnog broja osoba koje čine radnu snagu, 840 hiljada ili 61,0 posto su muškarci, dok su 537 hiljada ili 39,0 posto žene. Od ukupnog broja osoba izvan radne snage, 564 hiljade ili 37,6 posto su muškarci, dok su 937 hiljada ili 62,4 posto žene.

Gledajući po starosnim grupama, od ukupne radne snage, 66,0 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, dok se 26,1 posto odnosi na starosnu grupu od 50 do 64 godine.

Kada je riječ o obrazovnoj strukturi, najveći udio u radnoj snazi imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom, čineći 69,2 posto, dok osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem čine 9,3 posto.

 

U 2023. godini, od ukupnog broja nezaposlenih osoba, njih 47 hiljada ili 26,1 posto je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 105 hiljada ili 57,9 posto osoba tražilo posao dvije godine i duže.