Općina Bosanska Krupa odabrala korisnike poticajnih sredstava: 60 hiljada KM za postojeće privrednike i 20 hiljada KM za samozapošljavanje

U okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) Općina Bosanska Krupa je krajem novembra prošle godine raspisala Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku poslodavcima i samozapošljavanju. Poticaji su namijenjeni za tehnološko unapređenje i povećanje proizvodnih kapaciteta postojećih privrednih subjekata kroz nabavku nove opreme, mašina i alata, te za pokretanje vlastitog biznisa.

Šezdeset hiljada KM osigurano je za podršku postojećim privrednicima u unapređenju proizvodnih kapaciteta, a dvadeset hiljada za podršku licima koji žele pokrenuti vlastiti biznis. Projektni tim za pripremu i realizaciju programa poticaja, pod supervizijom UNDP-a i MEG-a, razmotrio je i prema utvrđenim kriterijima bodovao sve pristigle prijave na osnovu čega je Općinski načelnik donio Odluku o odabiru korisnika.

Poticajna sredstva, po 15 hiljada KM, dobile su četiri firme s prostora općine Bosanska Krupa: Ibrahimović, Krupa-kabine, Pištaljanka i CNC N&K Tehnik Centar. Sredstva za pokretanje vlastitog biznisa, odnosno za samozapošljavanje dobila su također četiri aplikanta ali po 5 hiljada KM: Haris Mesić, Anes Kajtezović, Suada Akmadžić i Emina Džafić.

Za dobijanje poticaja neophodno je bilo finansijsko učešće aplikanta, najmanje 20 posto od ukupne vrijednosti projekta s kojim aplicira. Osim toga, djelatnost mora biti registrovana na području općine Bosanska Krupa (za već registrovane privredne subjekte), dok aplikant koji će tek registrovati djelatnost mora imati prijavljeno prebivalište na području Bosanske Krupe i nalaziti se na evidenciji Biroa rada.

Sve pristigle aplikacije evaluirale su se prema utvrđenim kriterijima. Najviše bodova i samim tim podršku među već postojećim privrednim subjektima dobile su proizvodne odnosno prerađivačke djelatnosti, zatim oni sa većim brojem uposlenih, većim izvozom u prošloj godini, većim finansijskim učešćem. Bodovanje je ovisilo i o tome koliko je projekt značajan za užu i širu zajednicu i da li je na čelu privrednog subjekta muškarac ili žena.

Kod lica koja tek pokreću biznis, također je bila važna djelatnost. Proizvodne i kompjuterske djelatnosti nosile su najveći broj bodova. Aplikant je dobio veću pažnju ukoliko je žena, zatim ukoliko je mlađi od 35 godina, ako njegova djelatnost nije mnogo zastupljena u Bosanskoj Krupi i ima značajnije finansijsko učešće. Jedina djelatnost u kojoj nije bilo moguće dobiti poticaj je trgovina.

Izvor: