Bećirović: Presuda "Kovačević" je potvrdila diskriminaciju građana, potrebno je osigurati im sva prava

.
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović dao je svoj komentar povodom presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu "Slaven Kovačević protiv BiH".

Bećirović smatra da je presuda veoma važna jer je to odluka koja ukazuje na neusklađenost Ustava BiH sa međunarodnim pravom i općeprihvaćenim demokratskim principima i praksama.

Dodao da kao i svaki drugi demokratski ustav, i Ustav BiH treba biti jedan od ključnih faktora demokratizacije i razvoja države i bh. društva u cjelini.

Nemogućnost ostvarivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda u BiH, garantovanih najvišim međunarodnim ugovorima, proizilazi iz ustavnih odredaba, kojim se, zapravo, u značajnoj mjeri i institucionalizira diskriminacija bh. građana. Ranije presude Evropskog suda za ljudska prava već su ukazale da je nužno pokrenuti procese izmjene Ustava BiH i izbornog zakonodavstva te njihovog usklađivanja sa odredbama međunarodnog prava i važećim demokratskim principima i standardima", kaže Bećirović.

Nastavlja, potom, kako je presuda "Kovačević" ponovo potvrdila diskriminaciju građana BiH.

"Ovom presudom je utvrđeno kršenje aktivnog biračkog prava, odnosno pravo građana Bosne i Hercegovine da učestvuju u izboru nadležnih državnih organa. Obaveza države Bosne i Hercegovine je da osigura jednaka prava svim građanima", dodaje Bećirović.

Kaže, međutim, da je BiH suočena sa kontradiktornostima.

"Imamo niz važnih presuda evropskih sudova, a procesi, od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, zaobilaze presude i na taj način Bosnu i Hercegovinu udaljavaju od evropskog puta", mišljenja je Bećirović te u svom zvanično saopćenju dodaje još:

"Presudom Evropskog suda za ljudska prava, Bosni i Hercegovini je upućena nedvosmislena poruka - država treba poduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitila svoje građane i kako bi iz procesa društveno-političkog odlučivanja eliminirala svaki oblik diskriminacije. U skladu sa važećim (međunarodnim) demokratskim standardima, građanin je primarni politički subjekat i kao takvom mu se treba omogućiti, bez obzira na kojem dijelu bh. državnog teritorija živi i bez obzira kojoj etničkoj grupi (ne) pripada, da ima pravo da bira (i bude biran) u državne organe vlasti", naglašava on.

Za kraj, Bećirović dodaje da kolektiviteti ne smiju biti iznad pojedinca, bar u pluralističkom društvu kakvo je bh.

"Budućnost Bosne i Hercegovine je jasna - neophodno je graditi i jačati državu i učiniti je efikasnijom u zaštiti svojih građana. Pri tome se ne smije negirati njen multikulturni karakter", zaključuje on.

 

Foto:Arhiv