Centar za socijalni rad: Počela primjena prava na dječiji dodatak u visini od 103,17 KM

.
Visina dječijeg dodatka u iznosu od 103,17 KM od 9. oktobra 2022. godine primjenjuje se za područje cijele Federacije BiH. Od tog datuma počela je primjena Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH, kojim je regulisano pravo na dječiji dodatak, saopćili su iz JU Centra za socijalni rad Velika Kladuša.

 

Zakonom je određeno da pravo na dječiji dodatak imaju djeca do navršene 18 godine života, a uslovi za ostvarivanje prava su da ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 40% najniže plate u FBiH utvrđene u skladu sa odredbama Zakona o radu (217,20 KM) i da dijete nije smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana.

Jedinstveni zahtjev za teritoriji Federacije BiH, za ostvarivanje navedenog prava građani općine Velika Kladuša, koji ispunjavaju uslove, mogu preuzeti u službenim prostorijama JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša ili na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. U Centru za socijalni rad Velika Kladuša potencijalni korisnici ovog prava će dobiti i dodatna pojašnjenja i listu potrebne dokumentacije.

Visina dječijeg dodatka iznosi 19% najniže plate u FBiH (103,17 KM) utvrđene u skladu sa odredbama Zakona o radu. Korisnicima koji su ostvarili pravo po istom kantonalnom propisu, pravo se obustavlja sa 30. septembrom 2022. godine.