Da li znate odgovore na ovih 35 pitanja iz Upitnika?

Home

Da li znate odgovore na ovih 35 pitanja iz Upitnika?


S obzirom da integracija u EU nije posao samo institucija u BiH, Direkcija za evropske integracije je omogućila građanima BiH da odgovore na 35 od 3242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Izdvojena pitanja, između ostalih, tiču se zaštite ljudskih prava, kvalitete usluga, transparentog rada uprave, zaštite potrošača i prava iz radnog odnosa.

Pred vama je 35 od 3242 pitanja sadržanih u Upitniku Evropske komisije. Upitnik je analitički instrument kojim se Evropska komisija služi u pripremi mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU. Komisija, između ostalog, na osnovu odgovora procjenjuje u kojoj je mjeri BiH spremna da ispuni kriterije za članstvo.

Integracija u EU, pa time i odgovaranje na Upitnik nije posao samo institucija u BiH. Stoga vas pozivamo da odgovorite na pitanja koja su predmet vašeg interesovanja i tako upotpunite pregled stanja u Bosni i Hercegovini u oblastima poput zaštite ljudskih prava, kvalitete usluga, transparentog rada uprave, zaštite potrošača ili prava iz radnog odnosa.

Iz Direkcije za evropske integracije pozivaju da u odgovorima ne koristite govor mržnje i diskriminacije po bilo kojem osnovu, jer takvi odgovori ne mogu biti prihvaćeni. Ukoliko želite nakon odgovora možete upisati ime i prezime.

Direkcija za evropske integracije će vaše odgovore prevesti na engleski jezik i dostaviti Evropskoj komisiji.

Odgovori u kojima bude korišten govor mržnje i diskriminacije po bilo kojem osnovu, neće biti prihvaćeni. Direkcija za evropske integracije će odgovore građana prevesti na engleski jezik i dostaviti Evropskoj komisiji.

Pitanja:

1. Mogu li se sva fizička i pravna lica izraziti, mirno okupiti i uspostaviti, pridružiti i učestvovati u neformalnim i / ili registrovanim organizacijama? Molimo da detaljno odgovorite na ova pitanja.

2. Na koji način se unaprjeđuje uprava u čijem su središtu korisnici, uključujući administrativno pojednostavljenje i e-usluge? Koliko usluga je dostupno online i koliko njih je pojednostavljeno?

3. Opišite zakonodavni / strateški okvira koji garantuje kvalitet i jednak pristup javnim službama. Kako se osigurava zadovoljavanje potreba posebnih grupa (kao što su osobe sa invaliditetom, stranci, starija lica i sl.)?

4. Na koji način Bosna i Hercegovina osigurava prezentaciju informacija iz budžeta javnosti u pristupačnijem formatu u odnosu na standardne budžetske dokumente? Na primjer, da li je vlada pripremila tzv. "Budžet za građane"? Na koji način se osigurava učešće javnosti u procesu donošenja budžeta?

5. Kako su obezbijeđena prava kojima se štiti i podržava poštovanja privatnog i porodičnog života i komunikacije? U kojim okolnostima ova prava mogu biti ukinuta?

6. Poštovanje privatnosti: da li je privatnost zaštićena zakonom?

7. Postoji li u državi kartica zdravstvenog osiguranja? Ako postoji, objasnite kako se koristi u praksi. Ukoliko ne postoji, da li planirate da je uvedete i kada?

8. Koji je osnovni/obavezni dio nastavnog plana i programa u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju?

9. U kojem obimu i kako korupcija utiče na poslovno okruženje?

10. Da li postoji baza podataka i Internet stranica za čitavu zemlju za slobodna radna mjesta, prijave za posao i biografije kandidata? Kako su slobodna radna mjesta prikazana na toj Internet stranici? Da li Internet stranica također sadrži informacije o pripravničkom stažu i učenju struke?

11. Koliko poštanskih operatera imate? Ukoliko je moguće navedite vrstu usluga koje pružaju (pismo, paket itd.)

12. Da li postoji pravni monopol u jednoj ili više grana osiguranja (npr. osiguranje motornih vozila, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja)?

13. Koje se javne usluge dostupne na Internetu nude građanima i preduzećima?

14. Da li je uspostavljena služba telefonske pomoći za prijavljivanje štetnog ili nelegalnog sadržaja? Ukoliko jeste, navedite podatke (uključujući Internet adresu i elektronsku poštu) službe(/-i), kao i način njenog finansiranja.

15. Koje mjere su preduzete kako bi se širila svijest o pitanjima sigurnijeg korištenja Interneta? Da li su ove mjere bile dio šireg plana za „medijsko obrazovanje"? Da li su podržane javnim sredstvima ili privatnim izvorima finansiranja (npr. od strane privrede ili dobrovoljnih udruženja) ili kombinacijom javnih i privatnih sredstava?

16. Da li su emiteri u vašoj zemlji uspostavili sistem samoregulacije koja se odnosi na zaštitu maloljetnika? Navedite podatke o tome, naročito one koji se odnose na članstvo. Da li ovaj sistem sadrži kodeks ponašanja koji se odnosi na zaštitu maloljetnika i štetne sadržaje?

17. Da li se zakonom ili kodeksom ponašanja propisuje korištenje upozoravajućih simbola za potencijalno štetne televizijske programe? Da li se zakonom ili kodeksom ponašanja propisuje upotreba zvučnih upozorenja prije takvih programa? U situacijama kada se takve mjere koriste, da li se one smatraju djelotvornim?

18. Da li se radnici u javnom i privatnom sektoru različito tretiraju? Da li se radnici u profitnom i neprofitnom sektoru ili zadrugama različito tretiraju?

19. Da li poslodavci mogu slobodno odlučiti koje radnike žele zaposliti? Da li postoje određene odredbe o zabrani diskriminacije (po osnovu rasnog ili etničkog porijekla, vjeroispovjesti ili uvjerenja, invaliditeta, godina starosti ili seksualne orijentacije)?

20. Da li pravni sistem pruža radnicima određena osnovna prava, kao što je ljudsko dostojanstvo na poslu?

21. Koja je minimalna starosna granica za zapošljavanje (zasnivanje radnog odnosa)?

22. Da li postoje generalna rješenja koja se odnose na radno vrijeme? Koja je definicija radnog vremena? Da li postoje posebna pravila za radnike koji rade kao pomorci, one koji su zaposleni u civilnom vazduhoplovstvu ili na željeznici?

23. Koje je maksimalno sedmično radno vrijeme?

24. Koji organi utvrđuju nastavne planove i programe na svim obrazovnim nivoima? Koji stepen autonomije imaju obrazovne ustanove u odnosu na određivanje fonda časova za planove i programe i sadržaj tih časova?

25. Koji su profili potrebni na tržištu rada, odnosno za kojima postoji manjak? Kakav je odgovor obrazovnog sistema kako bi se zadovoljile sadašnje i buduće potrebe za određenim profilima?

26. Koja institucija je zadužena za sveobuhvatnu koordinaciju omladinske politike u vašoj zemlji? Međusektorska saradnja između različitih relevantnih ministarstava u oblasti omladinske politike je veoma značajan aspekt politike prema mladima EU. Molimo vas potkrijepite informacijama, na koji način je osigurana međusektorska saradnja.

27. Jednak pristup: Opišite modalitete koje garantuju jednak pristup obrazovanju i osposobljavanju bez obzira na pol, etničko porijeklo, vjeroispovjest ili invaliditet.

28. Na koji način su uređene školarine i ostali uslovi pristupa visokoškolskim ustanovama (državnim i privatnim)? Da li su oni različiti za građane Bosne i Hercegovine i za strance?

29. Kakav je položaj sporta u sistemu obrazovanja (npr. broj časova fizičkog vaspitanja)?

30. U kojoj mjeri je kvalitet vode za piće koju ljudi dobijaju iz javnog sistema vodosnabdijevanja u skladu sa važećim propisima u BiH?

31. Da li nadležni organi periodično procjenjuju nivo buke na glavnoj putnoj i željezničkoj mreži, u velikim industrijskim postrojenjima, na aerodromima i u aglomeracijama? Svakih koliko godina?

32. Da li nadležni organi informišu i konsultuju građane o pitanjima buke, objašnjavajući njene zdravstvene implikacije (kardiovaskularna oboljenja, poremećaj spavanja, uznemirenost i kognitivna oštećenja)?

33. Kakav je opšti pristup i organizacija civilne zaštite?

34. Da li su vlasti Bosne i Hercegovine izradile ikakav program obrazovanja, informiranja i podizanja svijesti o pitanjima zaštite potrošača, koji bi pomogao potrošačima da se upoznaju sa svojim pravima i kako da ih ostvare?

35. U pogledu pristupa sistemu zdravstvene zaštite, da li su na snazi posebne mjere kojima se najsiromašnijim ljudima, manjinama i ljudima koji žive u seoskim i udaljenim područjima obezbjeđuje jednak pristup sistemu zdravstvene njege u Bosni i Hercegovini?

Odgovaranje na pitanja moguće je do 31. januara posredstvom jednostavne online forme pod nazivom „Građani odgovaraju“ na web sajtu Direkcije.

 

 

(Izvor: N1info.com)

Objavio: Sat, 14/01/2017 - 12:17

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top