USK: Funkcioneri dužni da prijave i poklone

Vlada Unsko-sanskog kantona na posljednjoj sjednici je utvrdila i u skupštinsku proceduru poslala Nacrt zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu.

Njime se utvrđuju obaveze nosilaca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu da prijave imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, čime se pokazuje i iskazuje spremnost Vlade Unsko-sanskog kantona na transparentnost u radu. Prema riječima ministra pravosuđa u Vladi USK Asima Dizdarevića, jedan od razloga za donošenje ovog zakona je i obaveza proistekla iz međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, a to je Konvencija o borbi protiv korupcije.

"Nosioci javnih funkcija moraju postupati zakonito, efikasno, nepristrasno, časno, te se pridržavati principa odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti. Ne smiju biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema licima koja bi mogla uticati na njihovu objektivnost niti svoj privatni interes stavljati iznad javnog niti javnu funkciju koristiti za ličnu dobit", istakao je Dizdarević. Prema njegovim riječima, ovim zakonom se predviđa i osnivanje ureda za borbu protiv korupcije.

"Ured bi vodio evidenciju svih osoba na koje se odnosi zakon. Nosioci javnih funkcija bili bi u obavezi odmah po preuzimanju dužnosti prijaviti svoju imovinu, a ured bi vremenom pratio sve promjene koje se tiču te imovine i imao bi veoma ozbiljna ovlaštenja", istakao je Dizdarević.

Prema njegovim riječima, ovim zakonom bili bi obuhvaćeni premijeri, ministri, skupštinski i općinski poslanici, vijećnici te direktori svih javnih ustanova. Dizdarević je istakao kako je ovo prvi ovakav zakon na nivou kantona kojim se uređuje ova oblast te da je urađen uz podršku OSCE-a, UNDP-a i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Izvor: