Ko ima pravo prvenstva prolaza u ovoj situaciji?

sa

Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima o prvenstvu prolaza.

Nailazite na put sa pravom prvenstva prolaza i dužni ste da se obavezno zaustavite, a potom ako postoji potreba da ukažete prvenstvo prolaska vozilima koji se kreću putem na koji nailazite.

Vozilo iz suprotnog smjera kreće se putem iste važnosti kao i vi (i vi i on imate “stop”), pa ćete primijeniti pravilo desne strane, odnosno dužni ste da ga propustite jer Vam nailazi sa vaše desne strane u tački gdje vam se sijeku putevi.

Zanimljivo / Mozgalica CIA-e: Šta mislite koliko je sati na fotografiji?

Kada se u raskrsnici primijenjuje pravilo desne strane:

Pravilo desne strane primijenjuje se samo ako raskrsnica nije regulisana:

Oznakama na kolovozu

Znakovima o prvenstvu prolaza

Semaforom

Znakovima policijskog službenika

Šinska vozila su izuzeta pravila desne strane, a moraju poštovati saobraćajne znakove o prvenstvu prolaza, semafore i znakove policijskog službenika.

Na fotografiji raskrsnice rješenje je slijedeće:

Na raskrsnici prikazanoj na slici saobraćaj je regulisan saobraćajnim znacima. 

Saobraćajni znakovi dobijaju na važnosti u situaciji kada nema svjetlosnih znakova – semafora niti policajca koji reguliše saobraćaj.

Na ovaj način određuje se glavni put i prvenstvo prolaza. Vozači su dužni da postupaju po postavljenim saobraćajnim znakovima i kad time odstupaju od pravila saobraćaja (desne strane) i oznaka na kolovozu.

Vozač šinskog vozila u sitaciji na slici (ima znak “trougao”) mora propustiti oba vozila.

Vozači putničkih vozila imaju isti saobraćajni znak “put sa prvenstvom prolaza” i u tom slučaju prvenstvo je regulisano pravilom saobraćaja. Vozač koji skreće ulijevo mora propustiti vozilo koje ide pravo.