MUP USK zapošljava: Popuna radnih mjesta državnih službenika u Cazinu i Velikoj Kladuši

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih
poslova Unsko-sanskog kantona                              

                                                            

Radna mjesta:


01. Stručni saradnik za pravna pitanja u Drugoj policijskoj upravi Cazin -1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za provođenje propisa o oružju u Policijskoj stanici Cazin Druge policijske uprave Cazin -1 (jedan) izvršilac,
03.Stručni saradnik za pravna pitanja u Četvrtoj policijskoj upravi Velika Kladuša -1 (jedan) izvršilac,
04. Viši stručni saradnik za javne nabavke u Odsjeku za materijalno opremanje i komercijalne poslove Sektora za materijalno-financijske poslove i informaciono-komunikacijske tehnologije – 1 (jedan) izvršilac.

Opise poslova za navedena radna mjesta potražite OVDJE.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu:   

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćnotehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove koje možete pronaći klikom OVDJE.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, broj: 155/19”.

Detaljnije o konkursu, potrebnim posebnim uslovima te dokumentaciji potražite OVDJE.

Izvor: