Održana 13. sjednica OV Bosanska Krupa: Za putnu infrastrukturu od naknada za korištenje državnih šuma i cesta 283 hiljade KM

Home

Održana 13. sjednica OV Bosanska Krupa: Za putnu infrastrukturu od naknada za korištenje državnih šuma i cesta 283 hiljade KM


Održana je 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo 15 tačaka koje se između ostalog odnose na usklađivanje sa novim zakonskim propisima kada su u pitanju bužetski korisnici i osnivanje organa uprave, zatim dopunu Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede, utrošak sredstava za korištenje državnih šuma, raspored sredstava cestovnih naknada, Statut Općine i Poslovnik o radu Općinskog vijeća.

Nakon vijećničkih pitanja razmatran je i većinom glasova usvojen Prijedlog odluke o dopunama Odluke o uspostavi registra budžetskih korisnika Općine Bosanska Krupa. Tako su budžetski korisnici, shodno Zakonu o budžetima FBiH, u Bosanskoj Krupi od sada i javne ustanove.

Također radi usklađivanja ali sa Zakonom o državnoj službi USK koji je stupio na snagu polovinom augusta ove godine i drugim izmijenjenim zakonima koji su određene poslove stavili u nadležnost organa uprave izrađen je i prihvaćen Prijedlog odluke o osnivanju Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa.

Očekivanu podršku vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o korištenju sredstava posebne naknade na ime sufinanciranja projekta deminiranja. Shodno tome, nepunih 12 hiljada KM bit će uplaćeno izvođaču radova za deminiranje lokaliteta „Otoka centar – Kedića glavica“ i „Badić – Brezik“ koja se inače nalaze na Listi projekata prevencije za 2017. godinu.

Usvojen je i Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu. Dopuna se odnosi na proizvodnju povrća u zatvorenom prostoru. Sada pravo na novčanu podršku za plasteničku proizvodnju do 200 m² površine imaju proizvođači koji u 2017. godini koriste plastenik za poljoprivrednu proizvodnju. Podršku će moći ostvariti i korisnici koji imaju proizvodnju na većoj površini, ali će se ona tretirati kao proizvodnja na 200 m². Ukupni iznos planiran za ovu namjenu od 10.000,00 KM rasporedit će se na sve korisnike čiji zahtjevi budu potpuni i opravdani.

Prihvaćen je i Prijedlog godišnjeg plana o izmjeni i dopuni Godišnjeg plana utroška sredstava za korištenje državnih šuma. Tako se sredstva od 140.500,00 raspoređuju na izgradnju slijedećih puteva: Arapuška cesta – Pučenik – Zalin - Veliki Dubovik (45.000,00 KM), Gornja Ljusina - Jezerski (13.000,00 KM), Ostrožnica - Mali Badić (10.000,00 KM), Mustelji-Bećirevići (29.500,00 KM), Ponorac (24.500,00 KM), Menići (18.500,00 KM).

Uz ovaj usvojen je i Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o rasporedu sredstava – cestovnih naknada planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu. Njime je 142.500,00 KM raspoređeno za slijedeće puteve: 10. Juli (25.000,00 KM), Selimagići (40.000,00 KM), Sarajevska (8.500,00 KM), Kajtezi (4.500,00 KM), 505. Viteška bbr. (9.000,00 KM), Sokak (8.000,00 KM), Gornji Mašići (12.000,00 KM), Jokina Kosa (4.500,00 KM), Lipik (13.500,00 KM), Šehidska (7.500,00 KM), Branilaca grada (5.000,00 KM), Begovo brdo (5.000,00 KM).

Na prethodnoj sjednici vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Općine Bosanska Krupa. Riječ je o dva kredita, u iznosu od 1.500.000,00 KM namijenjen je za proširenje i unapređenje Poslovne zone Pilana, kao i zatvaranje postojećeg kredita, a drugi u iznosu od 1.200.000,00 KM za izgradnju putne infrastrukture na prostoru općine Bosanska Krupa. Odlukom je rečeno da će se Općina zadužiti kod Razvojne banke FBiH, a na 13. sjednici je ta odluka izmijenjena u smislu da se osim kod Razvojne banke Općina može zadužiti i kod komercijalnih banaka. Tako će organ uprave imati mogućnosti raspisati javni poziv za komercijalne banke i ponude uporediti sa trenutno važećim uslovima Razvojne banke za jedinice lokalne samouprave. Uz to, Općinski načelnik se obavezao da nakon okončanja procedure kreditnog zaduženja o istom informiše Općinsko vijeće.

4

Kreditnom zaduženju usprotivila se Stranka demokratske akcije, kako klub vijećnika tako i općinska organizacija, zbog toga su već nakon prethodne sjednice Općinskom vijeću uputili zahtjev za preispitivanje odluke. Taj zahtjev je odbila većina vijećnika jer je, kako se moglo čuti, neopravdan i podnesen od strane neovlaštenih predlagača.

Pred kraj sjednice podršku većine vijećnika dobio je Prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija elektroenergetskog objekta NN mreža „Donja Krčana TPM“), Prijedlog zaključka o odgađanju primjene Odluke o naknadi za korištenje javnog dobra u vlasništvu Općine Bosanska Krupa za komunalna preduzeća iz Bosanske Krupe, Cazina i Bužima. Utvrđen je prečišćen tekst Statuta općine Bosanska Krupa i prečišćen tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća. Prihvaćena je inicijativa za prekategorizaciju puta Bosanska Krupa – Perna – Pištaline, te k znanju primljena Informacija Policijske stanica o stanju sigurnosti za mjesec august 2017. godine.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

Topic
Objavio: Sat, 30/09/2017 - 12:52

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top