Pravo na dječiji doplatak za djecu u USK

USK
Počela je primjena zakonskih rjšenja na području USK vezano za ostvarivanje prava na dječiji doplatak u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

 

Ovo pravo mogu ostvarivati djeca do navršenih 15 godina života i koja imaju prebivalište u USK, koja se nalaze u redovnom školovanju i čija porodica po članu domaćinstva po svim osnovama ne prelazi iznos od 19% prosječne plaće Kantona ostvarene u prethodnoj godini.

Bez obzira na mjesečne prihode po članu domaćinstva, ovo pravo mogu ostvarivati i djeca do 15-te godine kod kojih je utvrđen invaliditet u procentu od 90% ili 100%.

Iznos dječijeg dodatka je u visini 3% od prosječne plaće Kantona ostvarene u prethodnoj godini, a utvrđen je Odlukom Vlade USK o iznosu dječijeg dodatka u USK za 2020. godinu.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi roditelj ili hranitelj, a kod razvedenih roditelja zahtjev podnosi onaj roditelj kojem je sudskom odlukom dodijeljeno dijete i tim se licima navedeno pravo i isplaćuje.

Pravo na dodatak teče od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.