fbpx Realizacija „Projektnog modula“

Realizacija „Projektnog modula“

Home

Realizacija „Projektnog modula“


 

U septembru ove godine, pokrenuta je značajna aktivnost na realizaciji „Projektnog modula“, koji podrazumijeva jedinstven pristup informacijama praćen bazom podataka na općinskom nivou.U osnovi, radi se o standardnoj bazi podataka „Projektnog modula“ koja predstavlja integralni dio kantonalne baze podataka resornog Ministarstva za građenje, prostorno uređenja i zaštite okoline.

 

Općinska baza podataka predstavlja jedinstven i cjelovit informativni sistem za praćenje implementacije projekata obnove i razvoja na području općine.Osnovni cilj je uspostaviti jedinstven protok informacija na kantonalnom i općinskom nivou na osnovu definisanog metodološkog pristupa prilikom prikupljanja, unosa, ažuriranja i distribuiranja podataka i informacija.

 

Na taj način će biti zadovoljeni primarni ciljevi standardiziranog pristupa informacijama na kantonalnom i općinskom nivou, koji se ogledaju u jedinstvenom konceptu protoka informacija između relevatnih institucija na kantonalnom i općinskom nivou, analizi trenutnog stanja praćenoj procjenom prioriteta po lokacijama, sektorima i ukupno na nivou općine, procjeni dugoročnih sredstava za projekte rekonstrukcije i razvoja, primjeni planskog pristupa u cilju racionalnog utroška financijskih sredstava za tekuće potrebe, koordiniranju aktivnosti i razvijanju saradnje relevantnih subjekata u procesu rekonstrukcije i razvoja, donošenju planova i programa rada za naredni period, prezentiranju potreba, izradi informativnih materijala koji će biti u funkciji ostvarivanja lokalnih i sirih općedruštvenih ciljeva, a posebno strateških, osnosno razvojnih ciljeva.

 

Koncept „Projektnog modula“ ima za cilj da obezbjedi kvalitet i kvantitet ulazno-izlaznih podataka koje se kontinuirano javljaju u okviru neprekidnog ciklusa identifikovanja, kandidiranja i implementacije projekata.Izlazni rezultati baze „Projektnog modula“ prikazani su u formi izvještaja koji će obezbjediti selektivan pristup informacijama kandidiranih i implementiranih projekata, kontinuitet analize stanja, praćenje financijskih tokova  fazno implementiranih projekta, planiranje potreba za novim projektima, pokretanja i koordiniranje tekućih aktivnosti.

 

Do početka decembra 2011.godine aktivnosti na prezentiranju, instaliranju i upravljanju bazom „Projektnog modula“ su realizirane u općinama Bihać, Bužim i Velika Kladuša.Realizacijom planiranih aktivnosti u općinama USK, biće postignut krajnji cilj, a to je praćenje i koordiniranje aktivnosti u procesu implementacije projekta obnove i razvoja na prostorima USK.

 

 

mojusk

Objavio: Wed, 07/12/2011 - 17:10

Facebook komentari

Back to top