Sporazum o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva

Nn

U Bihaću je danas organizovano potpisivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva.
 

Vlada USK je ovlastila  Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, da, uz tehničku asistenciju projekta U4CivilSocity (EU4CS), kreira prijedlog Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD) USK, u cilju jačanja saradnje i prevazilaženju postojećih barijera izmjedju javnog i civilnog sektora ali i kao podršku efikasnijoj primjeni javnih politika u USK. Nakon konsultacija sa OCD tokom novembra i decembra 2020, tekst Sporazuma je usaglašen i definira vrijednosti, principe i oblike buduće saradnje izmedju Vlade USK i OCD potpisnica sporazuma, ističe resorni ministar Asim Dizdarević .

-          Organizacije civilnog društva su uvijek najblji korektiv vlasti i naša je namjera da sarađujemo u korist kreiranja boljih javnih politika, kazao je premijer USK Mustafa Ružnić.

Sporazum će biti  dodatni impuls stvaranju pozitivnog okruženja za razvoj civilnog duštva u USK i uključenost organizacija civilnog društva u procese kreiranja javnih politika. Ovaj Sporazum je skup principa i sredstava i ima za cilj da osigura donosiocima odluka i organizacijama civilnog društva vodič i alate za razvoj praktičnih oblika saradnje Vlade i  organizacija civilnog društva. Sporazum podrazumijeva  podsticanje i podršku instituvijama vlasti  USK da se konsultuju i sarađuju sa organizacijama civilnog  društva, davanje doprinosa stvaranju  okruženja za saradnju Vlade kantona sa OCD, korištenje dobrih praksi i korisnih pristupa za realizaciju saradnje Vlade kantova i OCD te   implementaciju mehanizama za uključivanje nevladinog sektora u procese odlučivanja predviđenih zakonskim rješenjima.

-          Jedan od prvih mehanizama na kojima će raditi Vlada USK , uz pomoć EU4CS , jest omogućavanje transparentnog pristupa, baziran na online platformi za apliciranje projektnih prijedloga OCD, kazao je Igor Stojanović, vođa projekta U4CivilSocity