Šta trebamo znati o povezanosti duše i tijela?

Duša i tijelo Postoje tri prebivališta: prebivalište na dunjaluku (ono je za ljudsku vrstu sve do Sudnjeg dana, a za osobu do njegove smrti), prebivalište u berzahu (nakon smrti do proživljenja), i vječno prebivalište (nakon proživljenja, pa zauvijek).

Veza duše sa tijelom u svakom od ovih prebivališta biva na različit način, jer postoji pet vrsta veza duše sa tijelom i svaka od njih ima svoje propise:

1 – Veza duše sa tijelom u embriju u majčinoj utrobi;

2 – Veza duše sa tijelom nakon dolaska na ovaj svijet;

3 – Veza duše sa tijelom za vrijeme sna, jer duša izlazi iz tijela za vrijeme sna, ali ipak jedan dio ostaje;

4 – Veza duše sa tijelom u berzahu: veza duše sa tijelom u berzahu nije kao na dunjaluku. Iako se duša rastaje od tijela, ona to ne čini u potpunosti, tako da uopšte nema veze sa njim, jer se u hadisu prenosi da se duša vraća u tijelo kada umrlom musliman nazove selam. U hadisima se prenosi da umrli čuje topot ljudskog hoda kada se vraćaju sa njegovog kabura i tome slično. To vraćanje duše u tijelo je na poseban način koji ne sliči vraćanju duše u tijelo na dunjaluku, jer ne uzrokuje vraćanje života tijelu do Sudnjeg dana. Nećemo ulaziti u kakvoću tog stanja, jer je to van dometa našeg ovodunjalučkog razuma. Isto tako, užici i patnje u kaburu nisu isti kao užici i patnje na ovom svijetu. Allah, dž.š., će zagrijati zemlju i kamenje oko mejjita tako da će biti vrućiji od dunjalučkog žara, a kada bi ih dotakao živ insan ne bi ništa osjetio. Još čudnije od toga je da se mogu dva čovjeka ukopati u istu rupu, a da jedan od njih padne u vatrenu rupčagu, a drugi u džennetsku bašču, a da drugom ne stiže ništa od vrućine vatre prvog, niti prvom ništa od ljepote u kojoj uživa drugi. Allahova moć je daleko veća od toga. Međutim, ljudi su skloni nijekanju svega onog što ne dokuče svojim znanjem, izuzev onih Allahovih robova kojima Allah nešto od toga otkrije a od drugih sakrije. Kada bi Allah otkrio ta stanja svima onda bi prestala svrha obaveze vjerovanja u gajb i ljudi se uopće ne bi ukopavali. U sahih hadisu stoji da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Da se vi ne ukopavate, ja bih zamolio Allaha da vam da da čujete patnje u kaburu, koje ja čujem.”   (Prenosi ga Muslim u poglavlju o džennetu i njegovim ljepotama i njegovim stanovnicima, hadis broj: 2867, (2/580-581))

Pošto ovaj razlog ne postoji kada su u pitanju životinje, one to čuju;

5 – Veza duše sa tijelom na Sudnjem danu

A najpotpunija veza između duše i tijela će biti na dan proživljenja tijela, tako da uopće neće ličiti na prethodne veze između duše i tijela, jer poslije nje tijelo neće imati potrebe za snom niti smrti, niti će se uopšte trošiti i kvariti. Allah je odredio posebne propise za svaki od spomenutih života koji važe samo za njih. Pošto je Allah čovjeka stvorio od duše i tijela na ovom svijetu, propisi na dunjaluku odnose se na tijelo, a duša ga samo slijedi. A kada se duša smrću odvoji od tijela, iako će ostati na neki način vezana za njega, propisi u berzahu odnosit će se na dušu, a tijelo će je slijediti. Ispit, uživanje i kazna će se odnositi na dušu i tijelo zajedno. U tome postoji konsenzus uleme ehlis-sunneta vel-džema’ata. Iako je duša odvojena od tijela, ona je sa njim u posebnoj vrsti veze i uživa ili se kažnjava. Kada nastupi dan proživljenje i ustajanja ljudi iz kaburova, propisi uživanja, kažnjavanja i drugi propisi koji će važiti u džennetu odnosit će se podjednako na dušu i tijelo, zato što će veza između njih, kao što smo već istakli, biti potpuna.

U ovome, to jeste od početka govora o predznacima Sudnjeg dana do ovog pasusa, je za onoga ko dobro promisli rješenje mnogih nedoumica u akaidu. Na Allaha se oslanjam i Njemu se istinski zahvaljujem!