Vanjska ocjena Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Cazin

Pojekat Mentalno zdravlje u BiH, po ocjenama mnogih stručnjaka ali i organizatora i donatora, jedan je od najuspješnije osmišljenih i implementiranih projekata u Bosni i Hercegovini uopće. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u funkciji akreditiranja, odnosno reakreditiranja centara za mentalno zdravlje, u poziciji je egzaktno verificirati dinamiku i napredak koji je ostvaren navedenim projektom.