Vanjska ocjena Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Cazin

Pojekat Mentalno zdravlje u BiH, po ocjenama mnogih stručnjaka ali i organizatora i donatora, jedan je od najuspješnije osmišljenih i implementiranih projekata u Bosni i Hercegovini uopće. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u funkciji akreditiranja, odnosno reakreditiranja centara za mentalno zdravlje, u poziciji je egzaktno verificirati dinamiku i napredak koji je ostvaren navedenim projektom. Stalna prisutnost u svim centrima diljem federacije omogućava i olakšava AKAZ-u svojevrsnu ulogu koordiniranja u postizanju podjednakog nivoa sigurnosti i kvaliteta čime se omogućava plošni pristup svim pacijentima i poštivanje njihovih prava na jednakim osnovama. U Centru za mentalno zdravlje u Cazinu, dana 02.-03.12.2019. godine, vanjski ocjenjivači AKAZ-a, Ljubica Krišto i Dražana Šimić proveli su vanjsku ocjenu u cilju reakreditacije ovog centra u okviru Želimo osoblju CMZ DZ Bugojno i pacijentima uspjeh u radu i ponovnu potvrdu kvaliteta u vidu reakreditacije.
Izvor: