Bosanska Krupa: Usvojen rebalans Budžeta za 2019. i Nacrt budžeta za 2020. u iznosu od 8.472.215 KM

Jučer je održana 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj je usvojen rebalans Budžeta za 2019. i Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu.

Osim toga, vijećnici su razmatrali i prihvatili akte koji se, između ostalog, odnose na RP „Poslovna zona Pilana“, zatim utvrđivanje bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2020. godinu, kao i prosječne konačne građevinske cijene 1m² korisne stambene površine, te utvrđivanje vrijednosti komunalnog boda za narednu godinu. Usvojen je i Nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu.

Nakon vijećničkih pitanja razmatrano je i usvojeno niz budžetskih akata. Prije svega Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu u iznosu od 8.472.215 KM, a uz njega i Nacrt odluke o izvršavanju budžeta. Nacrt budžeta je upućen u javnu raspravu, za termin centralne rasprave određen je 16. decembar.

Potom je prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za 2019. godinu. Ovim izmjenama i dopunama budžet iznosi 9.879.762 KM. Rebalans je donesen radi uravnoteženja planiranih prihoda i rashoda jer je u toku godine došlo do izvršenja prihoda koji nisu bili planirani (uglavnom namjenski grantovi) a trebaju biti prikazani i u rashodovnoj strani budžeta. Također, morao se rasporediti i prihod od izvršenja općinske komunalne takse koji je duplo veći od planiranog.

Među budžetskim aktima koji su dobili podršku većine vijećnika je i Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period 1.1.-30.9.2019. godine. U izvještajnom periodu ukupno planirani iznos prihoda, primitaka i finansiranja su izvršeni u iznosu od 6.964.263 KM. Izvršenje ukupnih rashoda, izdataka i finansiranja u izvještajnom periodu je u ukupnom iznosu od 5.254.501 KM.

Vijećnici su podržali i Prijedlog zaključka o usvajanju i stavljanju na javni uvid i raspravu prednacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“. Materijal je upućen u javnu raspravu. Centralna rasprava održat će se 17. decembra u 13.00 sati u sali Doma kulture.

Image

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o rasporedu kreditnih sredstava je također prihvaćen. Tako se sredstva raspoređuju za proširenje i uređenje Poslovne zone „Pilana“ u iznosu od 521.203,00 KM, zatim uređenje Poslovne zone „Vatreni mlin“ u iznosu od 151.804,00 KM, te podršku JKP “10. Juli“ d.o.o. Bosanska Krupa u vodosnabdijevanju i unapređenju komunalne infrastrukture u iznosu od 686.993,00 KM. Ovakva odluka je donesena radi uspješne realizacije MEG projekta i neophodne podrške poslovanju komunalnog preduzeća.

Usvojen je Prijedlog odluke o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2020. godinu na području općine Bosanska Krupa. Bazna cijena kao i do sada iznosi 70,00 KM. Potom je prihvaćen Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine na području općine Bosanska Krupa. Ova se cijena valorizuje u toku godine svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena u građevinarstvu u visokogradnji i niskogradnji prema sumarnoj metodologiji i podacima objavljenim od strane Zavoda za statistiku. Međutim, ni prosječna građevinska cijena nije promijenjena, iznosit će 600,00 KM.

Podršku većine vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2020. godinu kojom vrijednost obračunske jedinice za poslovne prostore i prostorije koje služe za obavljanje poslovne djelatnosti iznosi 0,008 KM po 1 m² površine, a vrijednost obračunske jedinice za stambene, garažne i druge pomoćne prostore iznosi 0,006 KM po 1 m² površine nekretnine. Prijedlog je usvojen uz zaključak da se odluka ne primjenjuje za garažne i pomoćne objekte, da komunalna naknada za proizvodne objekte nakon izvršenog obračuna bude maksimalno 2.500,00 KM, a za objekte koji se bave poljoprivrednom djelatnosti maksimalno 500,00 KM.

Usvojen je Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora, sportskih terena i mobilnih kućica općine Bosanska Krupa. Prijedlog odluke o izgradnji, održavanju, upravljanju, korištenju i zaštiti mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi jedina je tačka današnjeg dnevnog reda koja nije podržana.

Vijeće je usvojilo i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „10. Juli“ kojom se Zihad Jašaragić imenuje za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća od 6. decembra 2019. godine do izbora imenovanja direktora u redovnoj proceduri, a najkasnije do 6. marta 2020. godine.

Nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu je također među materijalima koji su dobili podršku većine. Njime se utvrđuje obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanje komunalnih usluga, visina potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, mjere za provođenje programa. Usluge zajedničke komunalne potrošnje predviđene ovim programom su: čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina u naseljima, zimska služba, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda, zbrinjavanje uginulih životinja, održavanje i izgradnja javne rasvjete, dekorisanje. Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje iznosi 645.267,84 KM. Program je usvojen i upućen u javnu raspravu. Centralna rasprava zakazana je za 18. decembar 2019. godine u 13.00 sati sati u Domu kulture.

Pred kraj 36. redovne sjednice Općinskog vijeća Bosanska Krupa usvojen je Prijedlog plana aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018-2020, te k znanju primljena Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za septembar 2019. godine.