Medina – grad Allahovog Poslanika s.a.v.s.

.
Poslanikovim dolaskom u nju, Medina dobiva jedno novo, islamsko lice. Tu je centar islama, centar muhadžira i snsarija, centar mudžahida. Tu islam dobiva jedan novi horizont, a to je Država i njeno uređnje. Medina postaje grad-država islama. Iz nje izbija svjetlo istine koje se neprekidno bori sa neistinom koja je okružuje.

 

Priča o svakom dobru je neiscrpna pa tako i o Medini. Ali njen kamelj temeljac je postavio najvrijedniji čovjek kojeg je Allah stvorio – Muhammed, s.a.v.s. Istina, Medina je postojala i prije poslanika Muhammeda, s.a.v.s., ali tada se zvala Jesrib i bila je mali gradić običnih trgovaca. Međutim, Allah, dž.š., ju je odabrao kao svetost i odredio da ona bude oslonac njegove vjere.

Nakon što je Allah, dž.š., odabrao Muhammeda, s.a.v.s., za poslanika cijelom svijetu, i nakon što mu je naredio da javno ljudi poziva ka Istini, mušrici Mekke su se dogovarali kako da ubiju Poslanika, s.a.v.s., i zatru trag istine s kojim je on, a.s., poslan. Allah, dž.š., naređuje Svome Poslaniku da učini Hidžru u Jesrib koji se Poslanikovim dolaskom u njeg prozva Medinetun-Nebijji, ili Medina što znači Grad Alahovog Poslanika. Pored ovog naziva, Medina ima još oko 100 drugih imena koja su uglavnom spomenuta u hadisima. Od njenih imena su i: Et-Tajjibeh – Ugodna, Prelijepa, Tajjibbetu-Tajjibeh – Najljepša ….

Poslanikovim dolaskom u nju, Medina dobiva jedno novo, islamsko lice. Tu je centar islama, centar muhadžira i snsarija, centar mudžahida. Tu islam dobiva jedan novi horizont, a to je Država i njeno uređnje. Medina postaje grad-država islama. Iz nje izbija svjetlo istine koje se neprekidno bori sa neistinom koja je okružuje.

Posebne vrijednosti Medine

Ona je grad u kome se nalazi mesdžid Poslanika, s.a.v.s., u kojem je jedan namaz vrjedniji 1.000 puta od istog namaza na drugom mjestu osim kod Kabe. Kao što je rekao Poslanik, s.a.v.s.:”Namaz u ovome mom Mesdžidu je vrjedniji od 1.000 namaza na drugom mjestu, osim kod Mesdžidul-Harama.” (Prenosi Imami Ahmed i drugi, sahih)

Ona je grad koji je volio Resul, s.a.v.s., i za koji je Allahu činio dovu: “Gospodaru naš, podari nam bereket u njenim plodovima, podari nam bereket u njoj samoj, podari nam bereket u njenom sa-u, podari nam bereket u njenom “rukohvatu”. Zaista je Ibrahim Tvoj rob i Tvoj prijatelj i Tvoj poslanik. A i ja sam tvoj rob i Tvoj Poslanik, on Te je molio za Mekku a ja Te molim za Medinu onako kako Te on molio za Mekku i još toliko!” (prenosi Muslim)

Ona je grad koji je Allah sačuvao od kuge i dedžala do Sudnjeg dana. Kaže Poslanik, s.a.v.s.: “Na vratima Medine su meleci, ne dozvoljavaju da u nju uđu kuga i Dedždžal” (Prenose Buhari i Muslim)

Ona je grad u kome ko umre, zagarantiran mu je šefaat Poslanika, s.a.v.s., Rekao je Resul, s.a.v.s.: “Neće osaburiti na studeni i vrelini Medine nijedan pripadnik mog ummeta a da mu ja neću biti zagovornik na Sudnjem danu.” (prenosi Muslim) Također je rekao, as.: “Ko može da umre u Medini neka umre u njoj, jer ću ja biti zagovornik onome ko umre u njoj” (prenosi Imami Ahmed i drugi)

Ona je grad iz kojeg se je raširilo najveće bogatstvo Dunjaluka i Ahireta -to je iman (vjera) u Alaha, dž.š. Danas ta vjera se ispovijeda na svakom mjestu svijeta.

Ona je grad u kome je živio Poslanik, s.a.v.s., sa svojim ashabima. Po njoj su se kretali, potpomagali na dobru, savjetovali i navodi se da ashabi, r.a., nisu izlazili iz Medine osim u tri slućaja i to su: radi džihada, radi dave i radi trgovine.

Savjeti za vrijeme boravka u Medini

Od stvari na koje se treba posebno obratiti pažnja za vrijeme boravka u Medini su:

Što više namaza u Poslanikovom mesdžidu, zbog njihove vrijednosti u njemu. Također je tu i kabur Poslanika, s.a.v.s., Ebu Bekra i Omera, r.a. Od sunneta je da se dođe do kabura i da se poselame njegovi stanovnici. To je općenito pravilo. Dakle nisu dozvoljene nikakve posebne “ceremonije” koje rade neki ljudi od neznanja. Nedavno se je dogodilo da je jedan sufijski šejh glumio kako se rukovao sa Poslanikom, s.a.v.s., drugi se pregibaju, uče ajete i neke dove koje nisu propisane. Sve je ovo od bidata. A ljubav prema Poslaniku, s.a.v.s. nikako ne smije biti opravdanje za činjenje bidata.

Čvrsto držanje za sunnet Poslanika, s.a.v.s., i negriješenje u njoj ni na bilo koji način. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Medina je harem. On je od Ajra do Sevra. Pa ko počini grijeh ili ga potpomaže u haremu, na njemu je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Na Sudnjem danu mu se neće primiti ni farz ni nafila.” (Buhari i Muslim)

Nesvađanje sa ljudima u njoj. Posebna pažnja se mora posvetiti čuvanju ljudskih života, njihovih časti i njihove krvi.

Posjeta mezarja Bekijje kao i mezara šehida Uhuda kako je to navedeno u Sunnetu.

Razmišljanje o Poslaniku, s.a.v.s., njegovom Sunnetu, njegovim ashabima, o njihovim stanjima kao i razmišljanje o stanju današnjih muslimana i o njihovoj sutrašnjici.

1Klanjanje u Mesdžidu Kuba. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko izađe (iz kuće) da bi došao do ovog Mesdžida (Mesdžidu Kubaa), zatim klanja u njemu, ima nagradu kao da je obavio umru.” (Prenosi Imami Ahmed i drugi, sahih)

Nesumljivo da su ovo stvari koje njihovog izvršioca približavaju Allahu, dž.š.

Današnja Medina

Pored svih nabrojanih vrijednosti, putujući kroz Medinu, ne može da se ne zapazi još mnoštvo drugih stvari. U Medini je i Hendek, zatim brda koja se spominju u hadisima Poslanika, s.a.v.s., a koja su uglavnom ostala ista kao što su bila  u vrijeme Poslanika, s.a.v.s. Istina, napredak tehnologije i razvoj ovog grada je donio još mnoge promjene. U Medini je smještena i najveća štamparija Kur’ana na svijetu koja štampa Allahovu Knjigu na poznate jezike svijeta. Tu su i mnogobrojni svjetski tržni centri. Tu je i Islamski univerzitet koji okuplja oko 6.000 studenata iz preko 100 zemalja u kojima žive muslimani.

Pored ovoga ono što posebno veseli ljudska srca pri posjeti Medini su svakako ljudi. Prijatni i gostoljubljivi. Nasmijani i uslužni. Ljudi koji su ponosni zbog toga što žive u mjestu u kom je živio posljednji Poslanik.