U utorak 41. sjednica Gradskog vijeća Bihać, evo šta je na dnevnom redu

Davor Župa, predsjedavajući GV Bihaća, zakazao je za utorak, 22. oktobra 2019. godine, 41. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici sa početkom u 09:00 sati, a dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Bihaća (Bosna i Hercegovina ) i Grad Al Khora (Katar);

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje vodovodne infrastrukture u obuhvatu Nacionalnog parka „Una“ vodovod Orašac-Ćelije- Štrbački Buk;

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije podzemnih kablovskih dalekovoda KB 10(20) kV dionica TS RP Bolnica – TS Križ 2. dio KB 10(20) kV dionica TS RP Bolnica – TS Harmani 3, dio KB 10(20) kV dionica TS Križ 2. – TS Luke 1;

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela srednjenaponskog voda DV 10 (20) kV dionica C006- 3416 (Mali Lug ) i transformatorske stanice TS 10 (20)/ 0,4 kV „Mali Lug 4 “ u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistirbucija“ Bihać;

3. Nacrt Odluke o predaji na upravljanje mezarja/groblja na području grada Bihać;

4. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01–31.03.2019.godine;

b) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01–30.06.2019.godine;

c) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01-30.06.2019. godine;

5. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2018. godinu;

6. Konačni izvještaj o procijenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „poplave“ u mjesecu maju 2019. godine na području grada Bihaća;

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać;

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan poslovanja JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać za period 2019 - 2021. godina;

9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o Bihać o načinu pokrića gubitaka u poslovanju za period 2004-2016. godine na teret osnovnog kapitala;

10. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata predsjedniku Mjesne zajednice Vrsta, o imenovanju predsjednika Mjesne zajednice Vrsta i o imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Vrsta;

11. Informacija o stanju u poljoprivredi na području Grada Bihaća sa smjernicama za daljnji razvoj;

12. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području grada Bihaća, sa prijedlogom mjera za stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje;

13. Informacija o naplati sredstava po potpisanim koncesionim ugovorima na području grada Bihaća za 2017. godinu.

Izvor: