GV Bihać o novoj lokaciji za migrante

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Gradsko vijeće Bihaća nakon višesatne rasprave sa 16 glasova za, osam suzdržanih i jedan protiv, podržalo je prijedlog lokacije za privremeni smještaj migranata sa područja Grada Bihaća. Riječ je o lokaciji “Lipa” (parcele “Liljkova Draga” i “Kućište”).

Gradski vijećnici su na kraju sjednice, a u cilju rješavanja problema nastalih zbog migrantske krize u Gradu Bihaću i alarmiranja nadležnih državnih institucija da se uključe u rješavanje probleme s kojima se Grad Bihać suočava zbog velikog priliva migranata, usvojili  niz zaključaka.

Usvojeni zaključci:


1. Grad Bihać u svom vlasništvu ne posjeduje objekte van urbanog područja koji bi mogli poslužiti za smještaj migranata i izbjeglica.

2. Gradsko vijeće Grada Bihaća daje saglasnost na predloženu lokaciju “Lipa” (parcele “Liljkova Draga” i “Kućište”) kao jedinu lokaciju u vlasništvu Grada Bihaća za formiranje privremenog prihvatnog centra za migrante.

3. Ukoliko dođe do formiranja privremenog prihvatnog centra na lokaciji “Lipa”, isti mora biti izgrađen u skladu sa međunarodnim humanitarnim i ekološkim standardima, odnosno sa svim potrebnim servisima i u potpunosti finansiran od strane EU.

4. Gradsko vijeće Grada Bihaća zahtijeva od Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti BiH da hitno realizuje zaključke iz Brisela donesene u julu 2019. godine na sastanku sa predstavnicima EU, tj. da uspostavi minimalno još jednu lokaciju na migrantskoj ruti u BiH van Unsko-sanskog kantona, da uspostavi efikasnu koordinaciju svih organa i tijela učesnika u procesu migracija kroz BiH, te da donese Strategiju upravljanja procesom migracija kroz BiH u cilju smanjenja pritiska na Grad Bihać.

5. Poslovna zgrada bivše tvornica “Bira” ne posjeduje nikakvu saglasnost Gradskog vijeća niti Gradonačelnika da služi kao prihvatni centar za migrante i izbjeglice. S tim u vezi Gradsko vijeće Grada Bihaća ostaje pri zahtjevu da se migranti i izbjeglice iz tog privremenog centra izmjeste van naseljenog područja Grada Bihaća, odnosno da se taj centar zatvori.

6. Gradsko vijeće Grada Bihaća stava je da lokacija “Vučjak” za koju je data saglasnost Zaključkom br. GV-05-102 ostaje lokacija za privremeni smještaj migranata do formiranja novog prihvatnog centra van urbanog područja Grada Bihaća, odnosno van Unsko-sanskog kantona.

7. Od Ministarstva-unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i policije zahtijeva se veće prisustvo policijskih službenika na ključnim lokacijama u centru grada Bihaća i na lokacijama oko privremenih centara gdje je povećana koncentracija migranata, kao i nastavak aktivnosti na smanjenju pritiska ilegalnih migranata na grad Bihać i kontrole ilegalnih smještaja.

8. Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća traži od nadležne Kantonalne inspekcije da nastavi pojačan inspekcijski nadzor i pečaćenje privatnih objekata koji se iznajmljuju osobama u ilegalnom statusu.

9. Gradsko vijeće Grada Bihaća traži od Vlade USK-a da dostavi analitički prikaz i izvještaj utroška finansijskih sredstava za svaku instituciju i ustanovu kojoj su raspoređena sredstva za ublažavanje posljedica migrantske krize od strane Vlade FBiH na osnovu tekućeg granta od višeg nivoa vlasti broj: 03-017-856/2019.

10. Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća zahtijevaju od Vlade FBiH da putem nadležnih ministarstava i institucija obezbijedi policijsku i inspekcijsku terensku kontrolu na lokacijama željezničkih i autobusnih stanica, taksi stajališta i sl., a u cilju legitimacije stranaca, utvrđivanja zakonitosti njihovog boravka u BiH, te potpunog spriječavanja prevoza osoba bez dokumenata i identiteta Talgo vozom, odnosno željezničkim saobraćajem prema Gradu Bihaću i USK-a.

11. Gradsko vijeće Bihać ovlašćuje gradonačelnika da u ime Grada Bihaća uputi prijedlog Vladi FBiH i Vijeću ministara BiH za imenovanje po jednog člana operativnih štabova za pitanja migracija pri Vladi FBiH i Vijeću ministara BiH ispred Grada Bihaća.

12. Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća još jednom traže od Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH da posjete Bihać i aktivno se uključe u rješavanje problema upravljanja migrantskom krizom i jačanja istočne granice BiH.

13. Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća apeliraju na Delegaciju EU i Urede specijalnog predstavnika EU da ozbiljno pristupe problemu ilegalnog vraćanja migranata i izbjeglica zatečenih na teritoriji Republike Hrvatske u Bihać i kršenju Europskih konvencija o ljudskim pravima.

14. Gradsko vijeće Bihać traži od Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH da se u svojim budžetima za narednu godinu planiraju sredstva za posebne rashodovne potrebe i saniranje ekonomskih i infrastrukturnih šteta koje Grad Bihać trpi zbog posljedica migrantske krize.

15. Gradsko vijeće Bihać apelira sve Kantone koje putem Zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH preko povlaštenih pondera ostvaruju prihode na račun Unsko-sanskog kantoa na solidarnost, odnosno da dio tih sredstava vrate USK I Gradu Bihaću zbog posebnih rashodovnih potreba nastalih zbog migrantske krize.

(PR KABINET GRADONAČELNIKA BIHAĆ)

Izvor: