Ljutočka dolina 1941.: Čovka 6. septembar 1941. godine – put smrti

Home

Ljutočka dolina 1941.: Čovka 6. septembar 1941. godine – put smrti


Ovo je svakako posebno dobilo na značaju kada se velika prašina podigla nakon posjete Milorada Dodika u Bihaću.

Podsjetimo, on je došao da obilježi godišnjicu stradanja Srba u II sv. ratu, a sutra priliku imaju naši vlastodržci da dostojanstveno obilježe mjesto stradanja Bošnjaka u II sv. ratu.

U narednih nekoliko članaka biće objavljeni fragmenti knjige dr. Muje Begića Zločini ustanika u Ljutočkoj dolini septembra 1941.

Najpotresniji dio knjige svakako predstavlja proboj kroz ustanički obruč i dalje prema Bihaću.

Dogovoreno je da nakon sirene rano ujutro narod i vojska (domobrani i ustaše) krenu na ovaj put. Ujutro, prije pokreta mnogi su otvorili vrata svojih štala i pustili stoku, odvezali pse. Zaprege su bile spremne. Kada je 6. septembra 1941. godine zasvirala sirena, narod i vojska su krenuli. Po planu je bilo predviđeno da na čelu kolone idu stanovnici Ćukova, za njima Oraščani, iza njih Klišani a na kraju stanovnici Kulen-Vakufa.

“Određena je bila izvidnica i pobočnica od 100 naoružanih građana pod zapovjedništvom zapovjednika postaje Kulen-Vakuf oruž. narednika Augustina Rajića, sa 4 puškomitraljeza, a ostatak od 300 pušaka obrazovao je pobočnice za zaštitu od četničkog napada. Kada je ovo bilo raspoređeno, krenulo se putem uz Čovku, gdje su četnici izvršili napad iz teških i lakih mitraljeza na pobočnice-izvidnice i mirno građanstvo koje je u koloni dugačkoj 5-6 km išlo cestom. Ostali dio vojske sa časnicima štitili su pozadinu koja je, također, napadnuta od četnika sa svih strana prije nego što je pošao iz Kulen-Vakufa.”

Prema sjećanju preživjelih, posebno je bilo teško kada je narod napuštao vlastita ognjišta. Samo sa najnužnijim stvarima, na zapregama, pješice odlazili su iz svojih kuća i ostavljali su imovinu koju su sticali oni i njihovi preci čitavog života. Odlazak na put smrti ostalo je trajno sjećanje kod svih preživjelih. “Kada je počeo napad na Kulen-Vakuf, ja sam imala 18 godina….

Kolona ljudi i zaprega, bila je velika. Prema Bihaću je krenulo 5.500-6.000 ljudi, žena, djece, staraca. Krenuli su pješice na zapregama, poneko na konju, ali većina pješice. Kolonu je trebalo obezbjeđivati 50 ustaša, 110 domobrana i nešto naoružanih civila.

“Moja majka je sa sobom ponijela samo dva ili tri mala uzla i stavila ih u kola. Nije ni mogla puno više ponijeti, jer su ta kola trebala kako Džafičinu tako i našu porodicu dovesti do Bišća. Nene i Džafičince, jednogodišnji moj brat Ale i trogodišnja sestra Hava sjele su u zadnji dio kola, a Džafica sa kandžijom u ruci na prednji sic. Mi svi ostali krenuli smo pješice držeći se kola. Idući prema velikoj ćupriji još prije nego smo došli do mosta pred nama je već bila duga kolona kola sa konjima, koja se protezala u nedogled preko Zamošća, ispred općine, Hadžialagića kuće, te kraj Vignjeva prema Bučkoj strani. Pored kola išli su i ostali članovi Džafičine porodice, još golobradi sinovi Osman i Ibronja, sa mlađom sestrom Hajrom. Od moje porodice krenuli su uz kola moja majka, strina Fatma, sestre Mimka, sedmogodišnja sestra Kada i ja. Kada smo iz avlije krenuli, moga oca, Džafe i Muše nije bilo.

Ovdje treba istaknuti da u poslijeratnoj literaturi pisanoj od strane ustanika o događajima u Ljutočkoj dolini govori se o ustašama, ustaškom uporištu, ustaškom kraju što nije tačno. Tačno je da je bilo ustaša ali i da je bilo najviše onih koji su bili protiv ustaške politike i njihovih zločina.


O prvim borbama i zločinima ustanika na Čovci može se vidjeti iz zapisa Milana Zorića koji kaže:

“Gerilci nisu na vreme saznali za povlačenje, pa su se neki delovi našli u vrlo teškoj situaciji. Ustaše su išle ispred kolone i sukobile se sa gerilcima. To je za gerilce bila vrlo teška borba, došla je iznenada i za nju u tom momentu nisu bili spremni. U ovom sukobu bio je i komandant Drugog bataljona Marko Pilipović Maćuka.

Gerilci su se tada počeli prebacivati ka selu Prkosima, gde je došlo do borbe. Gerilci iz Vrtoča dočekali su ustaše i domobrane kod Dulibe. Njima je u međuvremenu stiglo pojačanje od gerilaca iz Like sa kojima je došao i njihov  komandant Stojan Matić. Oni su se pridružili zajedničkoj borbi gerilcima Branka Rađenovića i Nikole Karanovića. Ustaše i domobrani imali su dosta gubitaka ali su ipak uspjeli da se probiju u Ripač, gde su doveli i velik broj stanovnika Kulen-Vakufa.”

Iz ovih navoda o događaju i prvim borbama na putu smrti Milan Zorić ne govori o zločinima nad civilima nego govori o borbama sa ustašama. S druge strane, govori se o gubicima ustaša i domobrana ali ne i civilnog stanovništva. Svakako, autoru je bila poznata činjenica da je ubijen velik broj civila ali autor to svjesno prešućuje.

O samom toku napada na izbjegličku kolonu od strane ustanika piše i Pero Pilipović.

On piše:

“Od 8-9 časova neprijatelj je isturio prethodnice i bočna obezbjeđenja, a zatim glavni dio snaga i stanovništvo. Borba je odmah prihvaćena sa neprijateljskom prethodnicom na Čovci i neprijatelj je bio prisiljen da ubaci sve svoje snage u borbu, sa ciljem da razbije naše snage i da obezbijedi izvlačenje stanovništva iz Vakufa. Naše su snage tukle neprijatelja sa lijevog i desnog boka, sve do Ponora.

Sa čela ih je dočekala Vrtočka četa u Ešanovića gaju, gdje se razvila ogorčena borba. Neprijatelj je pod cijenu najvećih žrtava jurišao da se probije, što je i uspio sa vojskom i jednim dijelom civilnog stanovništva, a ostalo je sve odsječeno i vraćeno nazad u Kulen-Vakuf, sa stanovništvom i zaprežnim kolima. Borba je vođena do večeri, do 20 časova. Na ovom mjestu, zvanom Ponori, poginuo je Marko Pilipović-Maćuka. Gubici neprijatelja su bili veliki-preko 300 mrtvih i veći broj ranjenih. Naši gubici su bili 3 mrtva i 5 ranjenih drugova.”

Pero Pilipović iznosi broj od oko 300 poginulih što nije tačan podatak. Osim toga on navodi gubitke neprijatelja ne govoreći da su žrtve uglavnom bili civili. Prema podacima do kojih smo došli prilikom ovog istraživanja, taj broj se kreće oko 500 ubijenih na putu smrti. Kao najodgovorniji ustanički komandant za napad na civile na Čovci je Marko Pilipović-Maćuka koji je tom prilikom ranjen, a onda se sam ubio ručnom bombom. Poslije pogibije Marka Pilipovića-Maćuke zamijenio ga je Nikola Karanović, koji je preuzeo komandu nad jedinicama iz sastava 2. bataljona Drvarske brigade, i time snosi dio odgovornosti za zločine ustanika.

Kada su domobrani i naoružani civili probili zasjedu na Čovci, nastavili su put preko Milote, Prkosa prema Dulibi i Vrtočima. Razbijene i rastjerane ustaničke snage su vidjele da vojska odlazi a da su ostali samo civili. Počeli su napade na kolonu izbjeglica sa svih strana sve do Ripča. O strašnim zločinima, koji su počinjeni od strane ustaničkih jedinica na putu prema Ripču, postoje brojna svjedočenja preživjelih. 

Preživjeli svjedoci jasno su vidjeli da naoružani ustanici pucaju i ubijaju goloruk narod. “Čim je kolona krenula, počelo je pucanje Srba-četnika po ženama, djeci, pucalo se po čitavoj koloni. Na putu kod vode Milete vidio sam da je ubijena Vojić (Sulejman) Ajša, bila je pogođena u prsa. Na Mileti je ubijen i Mujaga Behrem. Išli smo prema Starom selu. Čitavo vrijeme je bio napad na narod. U Starom selu smo stali i čekali. Vidio sam da je narod zarobio 6 četnika sa Prkosa. Vojska i narod su tu stajali. Odjednom sam vidio jednog Srbina na konju a drugi su bili pješaci, bili su naoružani. Krenuli smo prema Dulbici. Narod je bio strašno iscrpljen, vladala je žeđ. Ispred neke kuće iz bunara smo izvadili vodu i pili. Na Dulbici sam vidio Talu-Gluhog i Husku Eminovića kako pucaju i brane narod. Mrtvi konji i narod je ležao zajedno. Vidio sam smrtno pogođenu majku Smaila Mešića. U rukama je držala sina Smaila i umirala.”

Velik broj mrtvih i ranjenih nenaoružanih muškaraca, žena i djece na ovom dijelu puta posljedica je mržnje i osvete za zločine koje su prethodno počinile ustaše. Sjećajući se puta smrti, Vojić Šaban govori: “U koloni su bile žene, djeca, stariji, išlo se pješice i sa konjskim i volovskim zapregama. Ja sam bio skoro na čelu kolone. Na vodu Miletu stigli smo oko podne. Na kolonu se neprekidno pucalo iz šume. Onima koji bi bili ranjeni nije pružana nikakva pomoć. Ostajali su na putu, u grabama, tu su iskrvarili i umirali. Tu sam vidio mrtvu Vojić Ajšu. Ležala je mrtva na putu. Kada je putem naišao njen otac Sulejman, smaknuo ju je sa puta, počeo je da krši javorove grane i njima je prekrio svoju mrtvu kćerku. Također sam vidio Husu Zulića koji je bio mrtav i ležao preko jednog plota.”

Put od Kulen-Vakufa do vode Milete bio je zakrčen neprekidnom kolonom. Do vode Milete poginuo je mali broj civila. Od Milete do Ripča ubijen je najveći broj ljudi u izbjegličkoj koloni. “Moja familija i ja smo stigli do vode Milete. Tu je ranjena moja mati. Ranjena je u leđa a metak je izišao u predjelu grudi. Nije imao ko da je previje. Otac je majku stavio na jedna kola koja su vukli volovi. Majka je pala u nesvijest, jer je puno krvarila. U nesvijesti je bila 2-3 sata. Onda je došla sebi. Oko nas su padali mrtvi i ranjeni ljudi, žene i djeca. Mrtvi i ranjeni su ležali po grabama. Niko im nije pružao nikakvu pomoć. Vidio sam da se puno djece izgubilo. Djeca su plakala tražeći roditelje.”

“Negdje oko Buka počela je pucnjava sa druge strane Une. Tu je ubijena Ajka Salkić. Neki su ranjavani. Gužva je bila velika. Narod bježi, noseći djecu, zavežljaje. Idu zaprežna kola. Čuje se stalna pucnjava, plač, vriska. To je neopisivo. Išli smo putem kako je ko mogao. Ja sam nosila svoju tek rođenu sestru. Imala je samo 5 dana. Majka je bila još u babinama.

Teško je išla. Moralo se bježati jer stalno puca po narodu. Vidjela sam malog Zuhdu, sina Šefke Hrle, kako leži mrtav. On je htio pretrčati preko ceste do mjesta gdje sam ja bila. Tu je na cesti pogođen i odmah je umro. Sklonili su ga sa puta. Još se sjećam tog trenutka, kao da je bilo danas. Kod vode Milete je bio haos.

Narod je bio žedan, iscrpljen, svi su htjeli piti vodu. I dalje se puca. Mi smo nastavili prema Prkosima. Vidjela sam kako iz jedne šume izlaze četnici. Bilo ih je dosta. Opet pucnjava. Tu je ranjena Vasva Kulenović, žena Hamdije Kulenovića. Bila je ranjena u nogu. Vasva mi govori: ‘Skini mi maramu i stegni nogu.’ Malo kasnije je naišao Hamdija i pita ‘Šta ću Vasvo sa tobom.’ Naišla su neka kola i Hamdija je Vasvu stavio na kola.”


Sa sigurnošću se može tvrditi da je od Kulen-Vakufa do Čovke najmanji broj stradalih civila iz Ljutočke doline. Na ovom putu najviše su stradali oni koji su bili na začelju kolone. Na nekoliko mjesta uz put, sa desne strane ceste, ustanici su pucali na izbjegličku kolonu. jedan dio kolone sa ovog puta ustanici su vratili u Kulen-Vakuf, gdje je nastavljeno ubijanje.

 

(Izvor: USN)

Topic
Objavio: Tue, 05/09/2017 - 10:57

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top