Projekat Urbana poljoprivreda: Grad Bihać objavio javni poziv za prijavu kandidata

Kako je objavljeno na oficijelnoj stranici grada, Bihać u suradnji sa Caritas Švicarske; GOPA GmbH objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za učešće na Projektu Urbana poljoprivreda.

Prijave se podnose za:

Deset kandidata za proizvodnju jagode za koje je obezbijeđeno zemljište ukupne površine 2 ha, od kojeg svaki prijavljeni kandidat dobija na korištenje 2000 m² zemljišta sa sistemom za navodnjavanje, sadnicama jagode, foliju, kompletan paket đubriva i sredstava za zaštitu, kontejnerske prostorije, alat za svakodnevne poslove na parceli, mentorstvo u plasmanu i marketingu proizvoda, stručnu pomoć u praćenju proizvodnje. Kandidati će imati mogućnost i odabira plastenika ukupne površine 100 m² i instalaciju istog na parceli dodijeljenoj na korištenje.

Uslovi

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja grada Bihaća koji imaju jaku motivaciju i interes za rad na urbanoj farmi po principima zadrugarstva i socijalnog poduzetništva.

- kandidati trebaju biti prijavljeni najmanje (1) jednu godinu na birou za zapošljavanje;
- da su starosti do 35 godina i žene preko 35 godina starosti;
- da imaju visoko izražen interes za plantažnu proizvodnju jagode na površini od 2000 m²;
- da su u mogućnosti dolaziti na parcelu koja se nalazi u mjestu Račić u blizini Bihaća;
- da imaju jaku motivaciju za rad u poljoprivredi i spremni su na samoincijativu;
- da su spremni aktivno učestovati u svakodnevnim aktivnostima i radu na urbanoj farmi, a u cilju uspješne realizacije projekta;
- da sufinansira 30% od nabavne cijene repromaterijala za proizvodnju jagode ili plastenika (orijentaciona cijena paketa jagode 3000 KM/1000 m²;orijentaciona cijena plastenika 2500 KM/100 m²);
- da obavezno prisustvuje svim edukacijama, radnim grupama i sastancima koje su planirane projektnim aktivnostima;
da ne posjeduju komercijalni proizvodni zasad ili vlastiti plastenik;
- da imaju prebivalište na teritoriji grada Bihaća

Kriterij za učešće u projektu

Kriterij za bodovanje podnosioca zahtjeva:
- podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,
od 0-3 god. 1 bod,
od 3-6 god. 2 boda,
od 6-10 god. 3 boda,
više od 10 god. 4 boda,
- za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,
- za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje – domaćice, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,
mlade osobe životne dobi do 35 godina – 5 bodova,
ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda,
socijalni aspekt – nema primanja - 7 bodova,
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu do 100,00 KM – 6 bodova,
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM – 5 bodova,
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM – 4 boda,
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM – 3 boda,
socijalni spekt stanje na terenu: 0-4 boda (utvrđuje komisija izlaskom na teren i kroz intervju sa kandidatom)

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova ili odustanu od učešća u projektu, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe i žene.

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija za učešće u projektu mora biti originalna ili ovjerena:
- obrazac za prijavu na Javni poziv,
- CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva,
- kopija lične karte,
- ovjerena kućna lista,
- dokaz o nezaposlenosti kandidata izdan od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,
- dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdan od Biroa za zapošljavanje ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti (kopirana zdravstvena knjižica),
- potvrde iz škole za djecu/izdržavane članove domaćinstva,
- potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva,
- ovjerena izjava da korisnik projekta ne posjeduje komercijalni proizvodni zasad u svome vlasništvu,
- ovjerena izjava da korisnik projekta ima mogućnost dolaska na parcelu, da je spreman da aktivno radi na farmi i aktivno učestvuje u svim ostalim projektnim aktivnostima,
- ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje za poljoprivrednu proizvodnju od Grada, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
- ovjerena izjava da će sufinansirati 30% od nabavne cijene repromaterijala potrebnog za proizvodnju jagode i/ili nabavke plastenika, 
- dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista).

Procedura odabira korisnika

Komisija za odabir krajnjih korisnika za učešće u projektu sa pratećom opremom putem sufinansiranja u suradnji sa humanitarnom organizacijom čine po jedan predstavnik Grada Bihaća, JU Služba za zapošljavanje USK - Biro Bihać i ,,Caritas Švicarske”.

Zadatak komisije za odabir korisnika:
pregled prispjelih prijava, obavljanje intervjua sa izabranim kandidatima i detaljno upoznavanje sa pravima i obavezama u projektu, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Gradonačelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Grad Bihać i Caritas Švicarske.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Grada i službenoj web stranici Grada Bihaća.

NAPOMENA:
Kandidati koji ostvare pravo na učešće u projektu obavezni su prisustovati svim edukacijama vezanim za poljoprivrednu proizvodnju koja će biti uspostavljena na farmi te aktivno učestvovati u svim projektnim aktivnostima.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se uzeti na info pultu Grada Bihaća i zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Bihaća sa naznakom ,,Za učešće na Projektu Urbana poljoprivreda”, a rok za podnošenje zahtjeva je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja.

Javni poziv će se objaviti na web stranici Grada Bihaća (http://www.bihac.org/bs), oglasnoj ploči Grada Bihaća i sedmičnom listu Unsko-sanske novine „Krajina”.

Preuzimanje Obrasca za prijavu i sve dodatne informacije se mogu dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj Grada Bihaća, ili na broj telefona 037/229-630 (kontakt osoba Selmir Ćoralić) svakim danom od 8:00-15:30 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 12. 07. 2019. godine.

Lokalitet na kojem će biti organizovana proizvodnja je u mjestu Račić u blizini Bihaća.

Izvor: