Ovako izgledaju dječije lutke za koje je naređeno uništenje

Sanitarna granična inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na Carinskoj ispostavi (CI) Halilovići je 11. decembra 2019. godine u toku redovnog pregleda pri uvozu naložila laboratorijsku analizu pošiljke dječijih lutki porijeklom iz Kine.

Prema nalazima hemijske analize od 16. decembra 2019. godine, utvrđeno je da ispitani uzorak, zbog povećanog sadržaja di (2-etiheksil) ftalata (DEHP), ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik BiH“, broj: 04/10), te ne ispunjava parametre kvalitete i sigurnosti za opću upotrebu propisane Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe (“Službeni glasnik RBiH”, broj: 2/92, 13/94).

Shodno navedenom, uvoz zdravstveno neispravne pošiljke u količini od 480 dječijih lutki je zabranjen, te je naređeno njeno uništenje.

Izvor: