Par iz Banje Luke izumio aplikaciju koja upozorava na terorističke napade

Home

Par iz Banje Luke izumio aplikaciju koja upozorava na terorističke napade

Bra­čni par iz Banje Lu­ke Dra­žen i Iva­na Ži­gić i njihov ko­le­ga Ste­fan Šer­bedžija iz Beogra­da tvor­ci su apli­ka­ci­je za pa­me­tne te­le­fo­ne pod na­zi­vom Ping, ko­ja ko­ri­sni­ke upo­zo­ra­va na te­ro­ris­ti­čke na­pa­de, pri­ro­dne ne­po­go­de i dru­ge opa­snos­ti u njiho­voj blizi­ni.

Apli­ka­ci­ja je pri­je pe­tna­es­tak da­na pu­šte­na u upo­tre­bu i već ju je pre­uze­lo 20.000 ljudi iz cijelog svi­je­ta, ko­ji uve­li­ko raz­mjenjuju in­for­ma­ci­je o mo­gu­ćim opa­snos­ti­ma u svo­joj oko­li­ni.

Dra­žen i Iva­na su za­vrši­li Elek­tro­te­hni­čki fa­kul­tet u Banjoj Lu­ci, kao i Ste­fan ži­ve u švajcar­skom gra­du Ci­ri­hu, gdje su i ra­zvi­li svo­ju ide­ju i spro­ve­li je u dje­lo. Pre­ma Draženo­vim ri­je­či­ma, Ping je bes­pla­tan i dos­tu­pan svi­ma u svi­je­tu, a ide­ja za ta­kvu aplika­ci­ju ro­di­la se ka­da je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na sa su­pru­gom pla­ni­rao putovanje u Pariz, gdje se de­sio je­dan od te­ro­ris­ti­čkih na­pa­da.

20170819183426585929.jpg - undefined

"Taj na­pad nam je dao vje­tar u le­đa da osmi­sli­mo ova­ko ne­što, jer na internetu ni­smo na­šli ni­šta sli­čno što bi nam da­lo bi­lo ka­kvu informaciju o ne­koj opa­snos­ti u na­šoj bli­zi­ni. Pla­no­ve smo mje­se­ci­ma kro­ji­li", re­kao je Ži­gić, do­dav­ši da je njiho­va za­mi­sao nai­šla na odli­čne rea­kci­je ljudi.

"Ovo je sa­mo po­če­tak. Na­ši pla­no­vi su mno­go ve­ći. Tre­nu­tno je ura­đe­na sa­mo androidver­zi­ja, a uz po­moć po­ten­ci­jal­nih in­ves­ti­to­ra ona će bi­ti još bolja uz mno­go vi­še sa­drža­ja i mo­gu­ćnos­ti. Na­mje­ra nam je da sof­tver pri­la­go­di­mo i pa­me­tnim auto­mo­bi­li­ma i sa­to­vi­ma", re­kao je Ži­gić.

Lo­gi­ka apli­ka­ci­je je da, obja­snio je, u mo­men­tu kada ne­ko pri­mi­je­ti opa­snost, je­dnim klikom mo­že upo­zo­riti ljude ko­ji se na­la­ze u kru­gu od ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od nje.Aplika­ci­ja Ping do sa­da je za­bilježi­la broj­na upo­zo­renja ljudi iz ci­je­log svi­je­ta, a pre­ma Iva­ni­nim ri­je­či­ma, je­dno od njih je bi­lo i na ja­ko ne­vri­je­me u Ame­ri­ci, za­tim na pucnjave i plja­čke, a bi­lo je i ra­znih oba­vje­štenja za sta­no­vni­ke In­di­je.

"Zbog njene va­žnos­ti u pla­nu nam je da ko­riš­tenje apli­ka­ci­je omo­gu­ći­mo i van do­me­ta in­ter­ne­ta. Mo­že se de­si­ti da ko­ri­sni­ci ne­ma­ju pris­tup in­te­rne­tu, a in­for­ma­ci­ja je jako va­žna", ka­za­la je ona.

Pre­ma njenim za­pa­žanjima, naj­vi­še ko­ri­sni­ka ove apli­ka­ci­je je u In­di­ji, a ovaj pro­gram in­sta­li­ra­lo je i na de­se­ti­ne sta­no­vni­ka BiH i Srbi­je, ugla­vnom njiho­vih po­zna­ni­ka.

"Na rang-lis­ti naj­boljih no­vih bes­pla­tnih so­ci­jal­nih apli­ka­ci­ja naš pro­gram je u je­dnom mo­men­tu bio pe­ti", ka­za­la je ona.

Ka­ko bi sigurnost sta­no­vni­ka ci­je­log svi­je­ta bi­la po­di­gnu­ta na što vi­ši ni­vo, Ste­fan Šerbedžija ka­že da će nas­to­ja­ti da aplikaciju po­ve­že i s drža­vnim in­sti­tu­ci­ja­ma, poput po­li­ci­je, va­tro­ga­sa­ca i hi­tne po­mo­ći, ka­ko bi ih ljudi ko­ji se na­la­ze u ne­volji još brže i je­dnos­ta­vni­je mo­gli po­zvati.

 

(Izvor: Radiosarajevo)

Tagovi
Objavito: Ned, 08/20/2017 - 11:28

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top