Uvažena žalba Elvira Muminovića optuženog za silovanje, postupak će se ponoviti

Sud Bosne i Hercegovine je uvažio žalbu branioca u krivičnom predmetu protiv optuženih Elvira Muminovića, Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića, čime je ukinuta presuda od 5. jula 2018. godine.

"Presuda Suda BiH broj: S1 1 K 023906 17 Kri od 5. jula 2018. godine se ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH", navodi se u saopćenju, uz obrazloženje da je to u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH. 

Prvostepenom presudom Suda BiH optuženi Elvir Muminović, Samir Kešmer i Mirsad Menzilović oglašeni su krivim da su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva Krivičnog zakona SFRJ, tačnije za silovanje maloljetne Srpkinje.

Optuženi Elvir Muminović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, a optuženi Samir Kešmer i Mirsad Menzilović na kazne zatvora u trajanju od po pet godina.

"Istom presudom, na osnovu člana 198. stav 2. ZKP BiH, u vezi s odredbama članova 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima, usvojen je imovinskopravni zahtjev oštećene te su optuženi Elvir Muminović, Samir Kešmer i Mirsad Menzilović obavezani da oštećenoj, na ime naknade nematerijalne štete, solidarno isplate ukupan iznos od 50.000 KM, a sve u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja", stoji u saopćenju Suda BiH. 

Navode da je protiv navedene presude žalbu pravovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH i to zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH pobijanu prvostepenu presudu preinači tako što će optuženim Elviru Muminoviću, Samiru Kešmeru i Mirsadu Menziloviću izreći kaznu zatvora u dužem trajanju od kazne izrečene prvostepenom presudom.

"Protiv navedene presude žalbu su pravovremeno izjavili branioci optuženih Elvira Muminovića, Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu, s prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH ovu žalbu usvoji te da pobijanu presudu ukine ili da istu preinači i optužene oslobodi optužbe", navodi se u saopćenju Suda BiH. 

Tužilaštvo BiH je dostavilo odgovor na žalbe branilaca optuženih, s prijedlogom da Apelaciono vijeće navedene žalbe odbije kao neosnovane. Nadalje, odgovor na žalbu Tužilaštva BiH dostavili su branioci svih optuženih, s prijedlogom da se navedena žalba odbije kao neosnovana.

"Na sjednici Apelacionog vijeća održanoj 30. novembra 2018. godine u smislu člana 304. ZKP BiH, tužilac i odbrana optuženih Elvira Muminovića, Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića su ukratko izložili žalbene razloge, a također su izneseni i odgovori na izjavljene žalbe", navodi se u saopćenju Suda BiH.

Izvor: