Ministarstvo pojasnilo kako se mjerila zagađenost zraka u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo danas je saopćilo, vezano za navode da Kanton Sarajevo ne raspolaže podacima o izvorima emisija u zrak, da su 2010. prvi u Bosni i Hercegovini napravili, u saradnji sa stručnom institucijom, Registar (katastar) emisija za 2010., koji je ažuriran za 2013.

Navode da je obaveza izrade Registra emisija u zrak na 10 zagađujućih materija utvrđena Zakonom o zaštiti zraka Federacije BiH, po kojem su svi kantoni dužni objavljivati izvještaje o emisijama zagađujućih materija u zrak za pretprošlu godinu.

Iz Ministarstva ističu da je ažuriranje Registra emisija završeno u 2015., a da on daje relevantna saznanja o stanju, uzrocima emisija u zrak i zagađivačima, te upućuje na mjere i akcije koje treba provoditi. Imajući u vidu, da je konstatovan trend rasta zagađenja što se tiče čvrstih čestica, ali da je zabilježen pad azotnih oksida, te da su parametri sumpordioksida ispod granica propisanih vrijednosti, akcije su se uglavnom usmjerile na redukciju emisija lebdećih čestica u svim sektorima i to: stambenom, industrijskom i transportu.

"Registar emisija je osim rezultata mjerenja zagađujućih materija i meteoroloških parametara, uz pomoć matematičkog disperzionog modela korišten i za kategorizaciju područja Kantona Sarajevo prema kvalitetu zraka. Budući da su nova preliminarna istraživanja ukazala na drugačije odnose zagađenja između navedenih sektora, posebno uticaj saobraćaja, pojašnjavamo na koji način je obrađivan ovaj sektor prilikom izrade ranijih dokumenata", navedeno je iz Ministarstva. 

Identifikacijom mogućnosti da je uticaj saobraćaja na stanje kvaliteta zraka veći od do sada procijenjenih vrijednosti, Ministarstvo je analiziralo dobijene podatke i potrebe za dodatnim procjenama.

Analizom do sada dobijenih podataka koje su provodili Federalni hidrometeorološki zavod i BIHAMK, kao i podatke dobijene od obrađivača Registra zagađivača, konstatovano je da je za potrebe procjene uticaja korištena metodologija CORINAIR, koja podrazumijeva obradu samo statističkih podataka o broju i strukturi vozila, te grubim procjenama o pređenim kilometrima.

Emisija iz vozila je procijenjena pod pretpostavkom da su sva vozila prošla tzv. eko-test i da su njihove emisije u skladu sa EURO normom prilikom njihove proizvodnje. Kako je stvarno stanje na terenu takvo da većina vozila sa nižim EURO normama ne posjeduju katalizatore, te da njihova tehnička ispravnost ne omogućava da imaju emisije u skladu sa svojom tvorničkom EURO normom, uvidjelo se da bi podaci dobijeni od zvaničnih institucija i obrađivača Registra zbog nepostojanja podataka o mjerenjima mogli značajno odstupati od stvarnog stanja.

Na osnovu prikupljenih analiza, Ministarstvo je odmah pokrenulo dodatne aktivnosti na prikupljanju podataka potrebnih za izradu Studije o porijeklu emisije PM10 u Kantonu Sarajevo, a koja je navedena u zaključcima sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane 5. decembra ove godine. U sklopu prethodnih aktivnosti potrebno je uraditi GIS podloge za sve kategorizirane saobraćajnice u Kantonu Sarajevo sa podacima o broju i strukturi vozila, i taj projekt je u toku.

Osim navedenog, naglašavaju da je otpočela realizacija Projekta identifikacije zračnih koridora i uticaja visoke gradnje na mogućnosti prirodnog provjetravanja sarajevske kotline.

Sve te aktivnosti su preduslov za izradu Studije o porijeklu za koju je potrebno osigurati sredstva u budžetu Kantona za 2019.

Što se tiče naknadnih komentara oko uticaja izvora emisije u neposrednoj blizini Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, ističu da su u obavezi da pojasne na koji je način uspostavljena mreža automatskih stanica, putem koje Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo vrši monitoring kvaliteta zraka.

Kanton Sarajevo posjeduje mrežu stanica koju trenutno čine četiri automatske stanice (Ilidža, Otoka, Vijećnica i Ilijaš) i dvije stanice u vlasništvu Federalnog hidrometerološkog zavoda (Bjelave i Ivan-sedlo) i u planu je do kraja godine postavljanje još jedne stanice koja će osim zakonski propisanih parametara sumpordioksida i PM10 mjeriti još i frakcije PM1; 2,5;4 i ukupnu prašinu. Kantonalna mreža stanica je najkvalitetnija lokalna mreža stanica u čitavoj Bosni i Hercegovini i ima do sada najbolju pokrivenost mjerenja od svih stanica na teritoriji BiH kao i redovnu zamjenu rezervnih dijelova, potrošnog materijala prema uputama proizvođača, kalibraciju, preventivno i redovno održavanje.

Pojašnjavaju da za mjerenje čestica prašine lokalna mreža stanica posjeduje istu vrstu opreme kao i Ambasada SAD-a. Prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Službene novine FBiH, broj 1/12) postoje zahtjevi za izbor makro i mikrolokacija za monitoring kvaliteta zraka kao i uslovi za reprezentativnost tih lokacija.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je u svrhu usklađivanja sa zahtjevima navedenog Pravilnika, ali i zbog izbora lokacija za buduće stanice koje se planiraju nabaviti za potrebe monitoringa kvaliteta zraka, objavilo javni poziv kompetentnim institucijama za Izradu revizije postojeće Studije o uspostavljanju sistema - automatskih stanica na području Kantona Sarajevo, koja je prvi put izrađena od strane Centra za tehnološki i okolinski razvoj 2004. 

Tokom 2016. godine završena je revizija Studije o uspostavljanju sistema - automatskih stanica na području Kantona Sarajevo koja je u okviru projektnog zadatka bila dužna pružiti informacije da su postojeće stanice reprezentativne i dati prijedloge za nove mikro i makrolokacije. Stručnjaci s Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu okupljeni u Centar za tehnološki i okolinski razvoj su dali prijedloge vodeći se obavezom primjene Pravilnika, svojim dugogodišnjim iskustvima, ali i raspoloživošću površina u Kantonu Sarajevo za šta su bili potrebni urbanistički pregledi zauzetosti lokacija. 

Trenutni položaj stanica kojima se vrši službeni monitoring kvaliteta zraka je u potpunosti u skladu s Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka.

"Analizatori putem kojih se vrši mjerenje su od renomiranih proizvođača opreme iz SAD-a i Japana. Oprema odgovara zahtjevima zakonske regulative za usklađenošću s evropskim normama. Prema Studiji, potrebno je nabaviti još četiri automatske stanice koje će biti smještene u općinama Vogošća, Hadžići, Centar i Novi Grad", saopćeno je iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Izvor: