U toku 45. sjednica Gradskog vijeća Bihać, na dnevnom redu 12 tačaka

U gradskoj vijećnici sa početkom u 09:00 sati počela je 45. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Vijećnici će u okviru dnevnog reda raspravljati o slijedećim tačkama:

1. a) Prijedlog budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu

2. Prijedlog Programa rada i finansijskog plana JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2020. godinu sa:

a) Prijedlogom Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošenje za 2020. godinu

b) Prijedlogom Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu

c) Prijedlogom Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2020. godinu

d) Prijedlogom Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2020. godinu

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnostiu svrhu izgradnje niskonaponske mreže „ Čavkići 2“ u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

4. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „Podići- Međudražje“ sa privatnog društva „HORIZONT“ d.o.o Bihać na privredno društvo „HC-ING“ d.o.o. Bihać

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utrošku sredstava namijenjenih za poljoprivredu na području grada Bihaća.

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I“ za područje F – uvođenjem nove mikrolokacije „F 1“

10. Izvještaj o implementaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Bihaća za period 2018 – 2019. godine

11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kolegija Gradskog vijeća Bihać

12. Zaključak o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju na kraći period članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bihaća

Izvor: