Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama

Home

Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama


Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama FBiH, čiji je Nacrt na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje uvjete, način i postupak zaduživanja FBiH, kantona, gradova, općina, izvanbudžetskih fondova, izvanbudžetskih korisnika i javnih poduzeća, izdavanje garancija FBiH, kantona, gradova i općina, osiguranje sredstava za servisiranje duga, vođenje evidencija i izvještavanje o dugu i garancijama.

Donošenje ovog zakona potaknuto je potrebom Federacije BiH da provede planirane ekonomske politike i reforme za uspostavu novih fiskalnih pravila Evropske unije za dug, zaduživanje i garancije, te radi obuhvata mjerenja javnog duga skladno statističkoj metodologiji EU. Provedba ekonomskih politika podrazumijeva postizanje tri temeljna cilja, od kojih je jedan osiguranje kontinuiranog održavanja javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod u okviru kriterija iz Mastrichta.

Od 2009. godine u FBiH se poduzimaju aktivnosti na unaprjeđenju upravljanja dugom, u okviru kojih je Odjel Svjetske banke koji se bavi procjenom performansi za upravljanje dugom proveo procjenu učinka u FBiH. Na tom temelju je sačinjen izvještaj, prema kome su identifikovane aktivnosti koje zahtijevaju provedbu korektivnih mjera, te je predložen Reformski plan za upravljanje dugom.

Skladno tome, te Pismu namjere, kojim se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obvezala da u parlamentarnu proceduru uputiti tekst novog Zakona, pristupljeno je njegovu donošenju s ciljem uvođenja novih fiskalnih pravila i jačanja kontrole nad zaduživanjem sukladno principima dobre prakse.

U postupku izrade zakona sudjelovali su i međunarodni konsultanti, a radna verzija ovog zakona dostavljena je svim relevantnim institucijama u BiH na očitovanje (Ministarstvo finansija i trezora BiH, Centralna banka BiH, Udruženje banaka BiH, federalna ministarstva, kantoni, gradovi, općine, Ured za reviziju institucija FBiH, vanbudžetski fondovi, javna poduzeća), kao i međunarodnim finansijskim institucijama (Svjetska banka, MMF, EBRD). Federalno ministarstvo finansija je dostavljene komentare, prijedloge i sugestije razmotrilo, te je dio prihvatljivih prijedloga postao sastavni dio Zakona, a neki će biti ugrađeni u podzakonske akte.

Zakon, uz ostalo, stvara pretpostavke za jaču kontrolu nad zaduživanjem u FBiH i utvrđuje ciljeve zaduživanja, te propisuje obvezu Vlade FBiH da donosi Strategiju upravljanja dugom koja je zasnovana na ciljevima utvrđenim Zakonom. Uz to, Federalna vlada je obvezana na usvajanje godišnjeg plana zaduživanja. Zakon utvrđuje novi limit servisiranja duga kantona, gradova i općina u odnosu na redovite prihode, te definiše pragove zaduženosti u odnosu na GDP.

Uvodi se godišnje ograničenje novog zaduživanja za zakonom propisane institucije i pravne osobe, ograničava novo zaduživanje bez predhodnog odobrenja, a javnim zdravstvenim ustanovama je izričito zabranjeno novo zaduživanje. 

Zakonom je propisana obveza uspostave, planiranja finansiranja i održavanja garancijskog fonda na razini FBiH, kantona, grada i općine. Garancijski fond je namijenjen isključivo za plaćanje po aktiviranim garancijama. Utvrđena je i obveza naplate potraživanja nakon izvršenog plaćanja na temelju izdatih garancija.
Date su ovlasti Federaciji BiH, kantonima, gradovima i općinama za donošenje podzakonskih akata. 

Za provedbu novog zakona nije potrebno osigurati sredstva u budžetima jer njegovo usvajanje ne predstavlja novu finansijsku obvezu. Provedbom Zakona, finansijske obveze mogu nastati isključivo na temelju pojedinačnih odluka o zaduženju i izdavanju garancija. Međutim, u slučaju izdavanja garancija, nivo vlasti koja izdaje garanciju dužna je uspostaviti i održavati Jamstveni fond koji će zahtijevati finansijska sredstva skladno dinamici utvrđenoj aktom o uspostavljanju Jamstvenog fonda, kako u FBiH, tako i u kantonima, gradovima i općinama.

 

(Izvor: Klix.ba)

Tagovi
Objavio: Tue, 10/10/2017 - 13:48

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top