Zasjedala Vlada USK: O zdravstvu, obrazovanju, socijali… - Evo zaključaka

.

 

339. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona održana je danas u Bihaću.

 

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, donijeli su Uredbu o uslovima, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju na prijedlog Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida.

- Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Unsko-sanskog kantona. Pravo na prednost pri zapošljavanju imaće nezaposlene osobe, iz ovih kategorija, kada prvi put put zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme, u kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama, ustanovama, gradovima/općinama, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje, a u skladu sa propisima iz oblasti radnog zakonodavstva i u skladu sa kriterijima Uredbe, obrazložio je ministar za pitanja boraca i RVI Samir Jašaragić.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike danas je usvojena Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje projekata, programa i aktivnosti kantonalnih udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, u skladu s Zakonom o izvršavanju Budžeta USK za 2022. godinu izradilo je prijedlog ove Odluke o kriterijima kako bi se na transparentan način i uz primjenu jasnih i mjerljivih kriterija dodjelila sredstva za kantonalna udruženja. Korisnici sredstava po ovoj Odluci mogu biti samo kantonalna udruženja koja, zbog humanitarnog karaktera, uživaju određenu finansijsku potporu, te koja apliciraju za sredstva iz Budžeta u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata, programa i aktivnosti socijalog i humanitarnog značaja, a koji su od interesa za građane Unsko-sanskog kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Unsko-sanskog kantona i provode se na području Kantona. Usvojena je i Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba s invaliditetom iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu koja će osigurati transparentnu raspodjelu sredstava za kantonalna udruženja osoba s invaliditetom koja apliciraju za sredstva iz Budžeta u svrhu finansiranja/sufinansiranja programa i rada.

Vlada USK je donošenjem Odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko sanskog putem Kantonalne uprave civilne zaštite utvrdila postupak dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko sanskog kantona na ime grantovi / transferi drugim nivoima vlasti a korisnici sredstava po ovoj Odluci su općine i gradovi na području Unsko-sanskog kantona za projekte iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Unsko sanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Odluku utvrđivanju kriterija i postupka dodjele sredstava granta odobrenog u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu za konjički sport koji je planiran u iznosu od 80 000 KM.

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta danas je podržana i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za projekat digitalizacije škola na području Unsko-sanskog kantona.

- Za realizaciju projekta digitalizacija škola sa područja Unsko-sanskog kantona i uspostave platforme E-škola biće izvršena nabavka računarske opreme procjenjene vrijednosti u iznosu od 769.230 KM, bez PDV-a a sredstva za nabavku obezbjeđena su u Budžetu Unsko-sanskog kantona u iznosu od 900.000 KM, kaže ministar obrazovanja Almin Hopovac.

 

Iz resora ovog Ministarstva Vlada USK prihvatila jei program utroška granta - Privatni vrtići za koji su u Budžetu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta odobrena sredstva u iznosu od 200.000 KM. U skladu sa odobrenim sredstvima privatne predškolske ustanove sa područja Unsko sanskog kantona su dostavile Ministarstvu usaglašen zahtjev za doznaku sredstava za finansiranje rada privatnih predškolskih ustanova a osnovni kriterij za raspored sredstava je broj djece koja borave uvrtićima.

Za podršku radu centra za razvoj inkluzivnih praksi, za JU OŠ „Cazin II“ Cazin odobren je grant od 5000 KM.

Izmjenom Odluke o utrošku sredstava - nabavka stanova i zgrada za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2022. godinu ukupan iznos od 1.595.497 KM mijenja se i iznosi 1.640.479 KM te uključuje iznos od dodatnih 45.000 KM za JU OŠ "Brekovica" Bihać za troškove pribavljanja odobrenja za izgradnju fiskulturnih sala u Brekovici i PŠ Jezero ( urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole, takse, naknade i sl.) i nastavak izgradnje.

Danas je razmatrana i problematika Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, vezano za proces informatizacije u zdravstvu USK čiji je nosilac ZZO USK. Obzirom na protek vremena od početka informatizacije do danas, kako navode iz ZZO USK, došlo je do dotrajalosti i maksimalne iskorištenosti postojećih kapaciteta, te je potrebno izvršiti zamjenu servera a dodatni kapaciteti su potrebni i zbog nabavke novih radioloških aparata, te postoji i potreba za nadogradnju aplikacija E-bolovanja i E-ortopedije. Vlada Unsko-sanskog kantona je prihvatila prijedlog zaključka Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike kojim se potvrđuje se da je nosilac procesa informatizacije zdravstva na području Unsko sanskog kantona Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, te je ZZO USK dužan nastaviti provoditi Zaključak Vlade Unsko-sanskog kantona, od 30.04.2015.godine, te je ZZO USK obavezan razvijati proces informatizacije zdravstva.

 

Na današnjoj sjednici razmatrana je informacija o finansijskoj situaciji Agencije za privatizaciju USK, sa prijedlogom mjera koje je predložio Upravni odbor Agencije za privatizaciju.