U srijedu 43. sjednica Gradskog vijeća Bihać, donosimo tačke dnevnog reda

U gradskoj vijećnici u srijedu, 13. novembra 2019. godine, sa početkom u 09:00 sati održat će se 43. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

U prilogu donosimo tačke dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu

2. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra budžetskih korisnika Grada Bihaća.

3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o zaduženju Grada Bihaća putem emisije obveznica Grada Bihaća

4. Prijedlog Odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena - SECAP

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 20 (10)/ 0,4 kV „Borići “ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

6. Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica

7. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju JU „Gradska galerija“ Bihać

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravila JU „Gradska galerija“ Bihać

c) Prijedlog Pravilnika o radu JU „Gradska galerija“ Bihać

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa rada i finansijskog plana JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2019. godinu sa:

 a) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošenje za 2019. godinu

 b) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu

c) Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2019. godinu

 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan poslovanja JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać za period 2019 - 2021. godina.

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o Bihać o načinu pokrića gubitaka u poslovanju za period od 2004 – 2016. godine na teret osnovnog kapitala

Izvor: